Rakentamassa huomisen energiaa

Suvic Oy on vuonna 2017 Oulussa pe­rus­tet­tu ra­ken­nus­lii­ke, joka on eri­kois­tu­nut ener­gi­ara­ken­ta­mi­seen – erityi­ses­ti tuu­li­voi­ma­puis­tojen toteut­tami­seen ja pro­jek­tin­joh­toon. Lisäk­si yri­tys tar­joaa ura­koin­ti­pal­ve­luita muul­le energia- ja teol­lisuus­raken­ta­mi­sel­le. Myös suun­nit­telu ja bud­jet­tilas­ken­ta kuu­lu­vat pal­ve­lui­him­me.

 

MEIDÄN TAPAMME TOIMIA

Ero­tum­me toi­mi­ja­na ensi­sijai­sesti oman osa­amisem­me ja teke­misen avoi­muuden kaut­ta. Saat meiltä pro­jek­tin­joh­don, suun­nit­te­lun ja urakoin­nin osaa­misen samas­ta paikasta. Meis­tä puoles­taan saat kump­pa­nin, jonka vas­tuu kantaa koko proses­sin läpi. Näin voit luot­taa siihen, että tieto vä­lit­tyy eri vai­heis­sa te­hok­kaas­ti, ja että yh­tei­nen suunta sekä ta­voit­teet säi­ly­vät kirk­kai­na jo­kai­sen pro­jek­tiin osal­lis­tu­van mie­les­sä. Uskom­me, että tämä sel­kiyt­tää teke­mis­tä pro­jek­tis­sa kuin pro­jek­tis­sa mah­dol­lis­ta­en pa­rem­man hal­lin­nan, kus­tan­nus­tehok­kuu­den ja lä­pi­nä­ky­vyy­den – lä­pi­me­no­ajan ly­­hen­­tä­­mis­­tä unoh­­ta­­mat­­ta.

Suunnittelu talon sisältä
asiakkaan parhaaksi

Meillä rakenne­suun­nit­te­lu­työ ta­pah­tuu talon sisäl­lä sau­mat­to­mas­ti osana pro­jek­te­ja. Erityis­osaami­semme kum­pu­aa kou­lu­tuk­sen, ko­ke­muk­sen ja roh­keu­den yh­dis­tel­mäs­tä. Pys­tym­me mm. suun­nit­te­le­maan ja tar­jo­amaan paik­ka­koh­tai­set rat­kaisut perus­tuk­siin. Tämä tar­koit­taa esimer­kik­si tuu­li­voi­ma­puis­ton koh­dal­la sitä, että tar­jo­am­me useam­paa tut­kit­tua vaih­to­eh­toa yhden kom­pro­mis­si­rat­kai­sun si­jaan sil­loin, kun se tuot­taa asiak­kaal­le rahal­lista sääs­töä tai mah­dol­lis­taa ris­kit­tö­mäm­­män vaih­to­eh­don.

Uskom­me, että hyvä suun­nit­telu ja tiivis kes­kus­te­lu­yh­te­ys asiak­kaan kans­sa eh­käi­se­vät mah­dol­lisia yl­lät­täviä li­sä­­ku­lu­­ja pro­jek­tin myö­hem­mis­sä vai­heis­sa. Voi­kin sanoa, että haluam­me rat­kais­ta asiak­kaan ongel­­man jo en­nen sen reali­soi­tu­mis­ta – syy, mik­si mei­hin kan­nat­taa luot­taa.

Hyvä asiakas­palvelu ja asioiden te­ke­minen jär­keväs­ti on ollut johto­aja­tuk­se­nam­me jo yritystä perus­tet­ta­es­sa. Me oikeas­ti mie­ti­tään, mikä on asiak­kaal­le paras ratkai­su kus­sa­kin tilan­tees­sa.”
Ville Vesanen,
Toimitusjohtaja

Vaikka olem­mekin ura­koit­sija, emme ole unoh­ta­neet jat­kuvan tuote­kehi­tyksen kriit­ti­syyt­tä. Hyvä esimerk­ki tästä työs­tä on kehit­tämäm­me kallio­ankkuri­perustus­menetelmä, joka minimoi CO2-päästöjä pienen­tä­mäl­lä tarvit­tavaa betoni­määrää ja näin ollen vähen­tämäl­lä raskaan kaluston ajoja työ­maalle.

Tavoit­teenamme on osaltamme vauh­dit­taa kehi­tystä kohti hiili­neut­raa­­lia yhteis­kun­taa ja kehit­tämämme menetelmä tukee tuota tavoitet­ta osana tuuli­puis­toj­en ra­ken­­ta­mis­­ta erityi­sen hyvin.”
Jaakko Norrkniivilä,
Suunnittelupäällikkö

Open-book tarjoaa läpi­näky­vyyt­tä

Poikkeuksel­li­nen ta­pam­me esit­tää kulut ja kus­tan­nuk­set pro­jek­tin­joh­to­urakois­sa on nk. open-book -malli, joka tar­koit­taa, että esi­täm­me asiak­kaal­le to­del­li­set to­teu­tu­vat kus­tan­nuk­set suh­tees­sa bud­je­toi­tuun. Me us­kom­me, että läpi­näky­vyys hyö­dyt­tää niin mei­tä kuin asiakas­ta­kin. Mal­li pur­kaa osal­taan pai­koin vää­ris­ty­nei­tä kä­si­tyk­siä mark­kinois­ta, siis sii­tä, mitä mikin mak­saa. Samal­la reaaliaikainen seu­ran­ta tar­joaa meil­le mah­dol­li­suu­den haas­taa oman te­ke­mi­se­mme ja jopa alit­taa kus­tan­nuk­set.

Säästöä kokonais­­projektin­­hallin­­nal­la

Olipa kysees­sä kokonais­vastuu-urakka tai projektin­johto­mal­li, on prosessi hal­lus­sam­me alusta lop­puun. Me tar­jo­am­­me asiak­kaal­le tie­toa sii­tä, mitkä kus­tan­nukset todel­la ovat ja myym­me ensi­sijai­ses­ti asian­tunte­mus­tam­me tar­jo­ten kuhunkin ti­lan­tee­seen parasta rat­kai­sua. Juuri tämä koko­nais­pa­ket­ti tekee meistä kil­pai­lu­ky­kyi­sen niin laadun kuin hinnan­kin suh­teen.

Nähdäksem­me malli, jossa bud­jetin suun­nit­telija­na vastaam­me myös sen to­teu­tu­mi­ses­ta on toi­mi­vin asiak­kaan kan­nal­ta, sil­lä se pitää yllä kulu­kuria ja eh­käi­see enna­koi­mat­tomia li­sä­kus­tan­nuk­sia.”
Janne Räisänen,
Työpäällikkö

Paitsi, että pystymme oman osaami­semme kautta integroi­maan hank­keen eri osa­set toi­siin­sa, pys­tym­me hoi­ta­maan osan pe­rin­tei­ses­ti tilaa­jan vas­tuul­le luet­ta­vis­ta töistä ja velvol­lisuuk­sis­ta. Huomioim­me mah­dol­liset haas­teet jo ai­kai­ses­sa vai­hees­sa ja sisäl­lytämme ne bud­je­toin­tiin, jotta asiak­kaamme vält­tyy yl­lätyksiltä pro­jek­­tin ede­tes­sä. Me uskom­me, että budjetin tulee olla uskot­tavasti toteut­tam­is­kel­poi­nen, mutta samal­la tarpeeksi haastava. Me haas­tamme itse­äm­me jo­kai­ses­sa hank­kees­sa ta­voit­­tee­na yhä tehok­kaampi Suvic – se tekee meistä proj­ektin­hal­linnan osaajan.

Janne Räisänen

CONSTRUCTION MANAGER

jra@suvic.fi

+358 40 053 9988

Jaakko Norrkniivilä

DESIGN MANAGER

jno@suvic.fi

+358 40 534 3021

Sami Ehrnstén

BUSINESS MANAGER, RUOTSI

seh@suvic.fi

+358 40 169 7756