Rakentamassa huomisen energiaa

Suvic Oy on vuonna 2017 Oulussa pe­rus­tet­tu ra­ken­nus­lii­ke, joka on eri­kois­tu­nut ener­gi­ara­ken­ta­mi­seen – erityi­ses­ti tuu­li­voi­ma­puis­tojen toteut­tami­seen ja pro­jek­tin­joh­toon. Lisäk­si yri­tys tar­joaa ura­koin­ti­pal­ve­luita muul­le energia- ja teol­lisuus­raken­ta­mi­sel­le. Myös kon­sul­toin­ti, suun­nit­telu ja bud­jet­tilas­ken­ta kuu­lu­vat pal­ve­lui­him­me.

 

MEIDÄN TAPAMME TOIMIA

Ero­tum­me toi­mi­ja­na ensi­sijai­sesti oman osa­amisem­me ja teke­misen avoi­muuden kaut­ta. Saat meiltä pro­jek­tin­joh­don, suun­nit­te­lun ja urakoin­nin osaa­misen samas­ta paikasta. Meis­tä puoles­taan saat kump­pa­nin, jonka vas­tuu kantaa koko proses­sin läpi. Näin voit luot­taa siihen, että tieto vä­lit­tyy eri vai­heis­sa te­hok­kaas­ti, ja että yh­tei­nen suunta sekä ta­voit­teet säi­ly­vät kirk­kai­na jo­kai­sen pro­jek­tiin osal­lis­tu­van mie­les­sä. Uskom­me, että tämä sel­kiyt­tää teke­mis­tä pro­jek­tis­sa kuin pro­jek­tis­sa mah­dol­lis­ta­en pa­rem­man hal­lin­nan, kus­tan­nus­tehok­kuu­den ja lä­pi­nä­ky­vyy­den – lä­pi­me­no­ajan ly­­hen­­tä­­mis­­tä unoh­­ta­­mat­­ta.

Toiminta-ajatus

HSE-politiikkaamme kulmakivinä toimivat työturvallisuus- ja ympäristötavoitteet. Toimintamme perustuu työkykyä ja kestävää kehitystä edistävään toimintaan, uusiin innovaatioihin ja jatkuvaan parantamiseen. Voimassaolevien lakien ja sääntöjen noudattaminen on vain vähimmäisvaatimus ja tavoitteemme on toimia sääntöjen ja ohjeistuksen yläpuolella.

HSE-politiikkamme tukee turvallista, terveellistä ja hyvin johdettua työympäristöä, ja edellyttää kaikkia omaksumaan hyvän HSE-kulttuurin toimintatavat sekä seuraamaan sovittuja sääntöjä ja ohjeita päivittäisessä toiminnassa. Politiikkamme haastaa suunnittelemaan kestäviä ratkaisuja, innovaatioita ja palveluita osana kestävää kehitystä.

Käytössä yhteiset pelisäännöt

Code of Conduct -oppaaseen on koottu periaatteet, joilla toteutamme Suvicin arvoja joka päivä. Koko yritys ja sen jokainen työntekijä ovat sitoutuneet noudattamaan tässä oppaassa kuvattuja periaatteita ja toimintatapoja. Edellytämme vastuullisuutta myös yhteistyökumppaneiltamme. Seuraamme ohjeistuksen toteutumista osana jatkuvaa parantamista. Yhdessä teemme Suvicin toimintaohjeista totta. Vastuullisuus alkaa meistä!

Lataa tiedosto:   Suvic Code of Conduct for Suppliers

Suunnittelu talon sisältä
asiakkaan parhaaksi

Meillä rakenne­suun­nit­te­lu­työ ta­pah­tuu talon sisäl­lä sau­mat­to­mas­ti osana pro­jek­te­ja. Erityis­osaami­semme kum­pu­aa kou­lu­tuk­sen, ko­ke­muk­sen ja roh­keu­den yh­dis­tel­mäs­tä. Pys­tym­me mm. suun­nit­te­le­maan ja tar­jo­amaan paik­ka­koh­tai­set rat­kaisut perus­tuk­siin. Tämä tar­koit­taa esimer­kik­si tuu­li­voi­ma­puis­ton koh­dal­la sitä, että tar­jo­am­me useam­paa tut­kit­tua vaih­to­eh­toa yhden kom­pro­mis­si­rat­kai­sun si­jaan sil­loin, kun se tuot­taa asiak­kaal­le rahal­lista sääs­töä tai mah­dol­lis­taa ris­kit­tö­mäm­­män vaih­to­eh­don.

Uskom­me, että hyvä suun­nit­telu ja tiivis kes­kus­te­lu­yh­te­ys asiak­kaan kans­sa eh­käi­se­vät mah­dol­lisia yl­lät­täviä li­sä­­ku­lu­­ja pro­jek­tin myö­hem­mis­sä vai­heis­sa. Voi­kin sanoa, että haluam­me rat­kais­ta asiak­kaan ongel­­man jo en­nen sen reali­soi­tu­mis­ta – syy, mik­si mei­hin kan­nat­taa luot­taa.

Hyvä asiakas­palvelu ja asioiden te­ke­minen jär­keväs­ti on ollut johto­aja­tuk­se­nam­me jo yritystä perus­tet­ta­es­sa. Me oikeas­ti mie­ti­tään, mikä on asiak­kaal­le paras ratkai­su kus­sa­kin tilan­tees­sa.”
Ville Vesanen,
Myyntijohtaja

Vaikka olem­mekin ura­koit­sija, emme ole unoh­ta­neet jat­kuvan tuote­kehi­tyksen kriit­ti­syyt­tä. Hyvä esimerk­ki tästä työs­tä on kehit­tämäm­me kallio­ankkuri­perustus­menetelmä, joka minimoi CO2-päästöjä pienen­tä­mäl­lä tarvit­tavaa betoni­määrää ja näin ollen vähen­tämäl­lä raskaan kaluston ajoja työ­maalle.

Tavoit­teenamme on osaltamme vauh­dit­taa kehi­tystä kohti hiili­neut­raa­­lia yhteis­kun­taa ja kehit­tämämme menetelmä tukee tuota tavoitet­ta osana tuuli­puis­toj­en ra­ken­­ta­mis­­ta erityi­sen hyvin.”
Jaakko Norrkniivilä,
Suunnittelupäällikkö

Open-book tarjoaa läpi­näky­vyyt­tä

Poikkeuksel­li­nen ta­pam­me esit­tää kulut ja kus­tan­nuk­set pro­jek­tin­joh­to­urakois­sa on nk. open-book -malli, joka tar­koit­taa, että esi­täm­me asiak­kaal­le to­del­li­set to­teu­tu­vat kus­tan­nuk­set suh­tees­sa bud­je­toi­tuun. Me us­kom­me, että läpi­näky­vyys hyö­dyt­tää niin mei­tä kuin asiakas­ta­kin. Mal­li pur­kaa osal­taan pai­koin vää­ris­ty­nei­tä kä­si­tyk­siä mark­kinois­ta, siis sii­tä, mitä mikin mak­saa. Samal­la reaaliaikainen seu­ran­ta tar­joaa meil­le mah­dol­li­suu­den haas­taa oman te­ke­mi­se­mme ja jopa alit­taa kus­tan­nuk­set.

Säästöä kokonais­­projektin­­hallin­­nal­la

Olipa kysees­sä kokonais­vastuu-urakka tai projektin­johto­mal­li, on prosessi hal­lus­sam­me alusta lop­puun. Me tar­jo­am­­me asiak­kaal­le tie­toa sii­tä, mitkä kus­tan­nukset todel­la ovat ja myym­me ensi­sijai­ses­ti asian­tunte­mus­tam­me tar­jo­ten kuhunkin ti­lan­tee­seen parasta rat­kai­sua. Juuri tämä koko­nais­pa­ket­ti tekee meistä kil­pai­lu­ky­kyi­sen niin laadun kuin hinnan­kin suh­teen.

Nähdäksem­me malli, jossa bud­jetin suun­nit­telija­na vastaam­me myös sen to­teu­tu­mi­ses­ta on toi­mi­vin asiak­kaan kan­nal­ta, sil­lä se pitää yllä kulu­kuria ja eh­käi­see enna­koi­mat­tomia li­sä­kus­tan­nuk­sia.”
Janne Räisänen,
Työpäällikkö

Paitsi, että pystymme oman osaami­semme kautta integroi­maan hank­keen eri osa­set toi­siin­sa, pys­tym­me hoi­ta­maan osan pe­rin­tei­ses­ti tilaa­jan vas­tuul­le luet­ta­vis­ta töistä ja velvol­lisuuk­sis­ta. Huomioim­me mah­dol­liset haas­teet jo ai­kai­ses­sa vai­hees­sa ja sisäl­lytämme ne bud­je­toin­tiin, jotta asiak­kaamme vält­tyy yl­lätyksiltä pro­jek­­tin ede­tes­sä. Me uskom­me, että budjetin tulee olla uskot­tavasti toteut­tam­is­kel­poi­nen, mutta samal­la tarpeeksi haastava. Me haas­tamme itse­äm­me jo­kai­ses­sa hank­kees­sa ta­voit­­tee­na yhä tehok­kaampi Suvic – se tekee meistä proj­ektin­hal­linnan osaajan.

Janne Räisänen

CONSTRUCTION MANAGER

jra@suvic.fi

+358 40 053 9988

Ville Vesanen

SALES DIRECTOR

vve@suvic.fi

+358 44 328 9928

Juha Tikkakoski

CEO

jti@suvic.fi

+358 40 519 5654

Jaakko Norrkniivilä

DESIGN MANAGER

jno@suvic.fi

+358 40 534 3021