Suunnittelu

Toteutamme tuuli­puistojen ra­ken­ne­suun­nit­te­lun eri pe­rus­tus­mene­tel­min. Meillä rakenne­suunnit­te­lu­työ ta­pah­tuu talon sisällä sau­mat­tomasti osana projekteja. Erityis­osaa­mi­sem­me kum­pu­aa koulutuksen, koke­muksen ja roh­keuden yhdis­telmäs­tä. Pystymme mm. suun­nit­te­le­maan ja tar­jo­amaan paik­ka­koh­taiset ratkaisut perustuksiin. Tämä tarkoittaa esimer­kiksi tuu­li­­voi­ma­­puis­ton kohdalla sitä, että tar­jo­am­me useampaa tutkittua vaihto­ehtoa yhden kompro­missi­rat­kaisun sijaan silloin, kun se tuottaa asiak­kaalle rahal­lista säästöä tai mah­dol­lis­taa ris­­kit­­tö­mäm­­män vaiht­oehdon.

Vaikka olemmekin myös ura­koitsija, emme ole unoh­taneet jatkuvan tuote­kehityksen kriit­tisyyttä. Hyvä esimerkki tästä työstä on kehit­tämämme kallio­ankkuri­perus­tus­mene­telmä, joka minimoi CO2-päästöjä vähen­tämällä raskaan kaluston ajoja työ­maalle ja vaa­di­tun be­to­ni­­mas­san mää­rää pie­nen­­tä­mäl­lä.

Suunnittelupalvelut

  • Perus­tus­suun­nit­telu Pohjois­maihin
  • Kallioankkuriperustus
  • Gravitaatioperustus
  • Tuotekehitys perustus­ratkaisuihin liittyen