Tuulivoima

Suvic on energia­rakentamiseen – erityisesti tuulivoiman rakentamiseen – erikoistunut rakennusliike, joka tuo alalle uusia, innovatiivisia käytäntöjä suunnittelun, rakentamisen ja pro­jek­tin­joh­ta­misen kautta. Palvelemme asi­akas­ta läpi­näkyvästi tarjoten jär­ke­vät osa­­rat­kaisut kus­sakin koh­­tees­­sa.

Meillä rakenne­suunnittelutyö ta­pah­tuu talon sisällä saumattomasti osana projekteja. Erityis­osaamisemme kum­puaa kou­lutuksen, koke­muksen ja rohkeuden yhdistelmästä. Pystymme mm. suunnittelemaan ja tarjoamaan paikkakohtaiset rat­kaisut perus­tuk­siin. Tämä tar­koit­taa esimer­kiksi tuu­li­voi­ma­puis­ton kohdalla sitä, että tarjo­amme useampaa tut­kit­tua vaihto­ehtoa yhden kom­pro­mis­si­rat­kai­sun sijaan silloin, kun se tuottaa asiak­kaalle rahal­lista säästöä tai mahdol­listaa ris­kit­­tö­­mämmän vaih­t­o­ehdon.

Uskomme, että hyvä suun­nit­telu ja tiivis keskustelu­yhteys asiakkaan kanssa ehkäisevät mahdollisia yllättäviä lisäkuluja projektin myö­hem­missä vaiheissa. Voikin sanoa, että haluamme ratkaista asiakkaan ongelman jo ennen sen realisoitumista – syy, miksi meihin kannattaa luottaa.