Skip to main content
06 november, 2019

Suvics ledningssystem är nu ISO-certifierat

06 november, 2019

Certifieringsprocessen färdigställdes framgångsrikt den 17 oktober 2019, då Suvics ledningssystem beviljades det internationella ISO-certifikatet. Detta innebär alltså att Suvic Oy fyller kraven i ledningssystemstandarderna ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018. Utvärderingen gjordes av ett av världens ledande certifieringsinstitut som tillhandahåller certifieringstjänster, DNV GL, vilket fått sin kompetens konstaterad av ackrediteringstjänsten FINAS. Certifieringsprocessen inleddes i maj med en preliminär kvalitetsrevision och den egentliga kvalitetsrevisionen genomfördes i slutet av augusti.

Allt som allt är certifieringen ett klart bevis på att företaget gör mycket mer än enbart följer den obligatoriska regleringen. Suvic har valt en övergripande approach och således har kvalitets-, miljö-, hälso- och säkerhetsärendena tagits in i ett och samma system. Redan i samband med den preliminära kvalitetsrevisionen behandlades exempelvis miljö- och ansvarsfullhetsärenden genomgående tillsammans med auditören. ”Vi diskuterade mycket om på vilket sätt våra underleverantörer beaktar miljöaspekterna i sin verksamhet och på vilket sätt vi själva kan utvärdera vårt underleverantörsnät, dvs. om det följer ledningssystemet och på vilket sätt miljömålen förverkligas hos våra underleverantörer. För egen del utvärderar vi vårt koldioxidavtryck och de sätt på vilka vi konkret kan minska avtrycket. I vårt fall kan vi minska avtrycket t.ex. genom att reducera antalet transporter av betong och järn och genom att koordinera transporterna bättre”, säger verkställande direktör Juha Tikkakoski.

Certifieringen är både en intern och extern sak för företaget. Ett kvalitetscertifikat som beviljats av en tillförlitlig tredje part berättar för våra kunder om att företagets processer uppfyller de krav som ställs på dem. Å andra sidan är certifieringen också ett bevis på att verksamheten systematiskt förbättras och den fungerar som ett kvalitetsverktyg inom organisationen. I Suvic betraktas ledningssystemet inte enbart som ett verktyg för att hålla nuvarande standard, utan framför allt som ett verktyg för att hantera förändring och kontinuerliga förbättringar.

Efter gjorda kvalitetsrevisioner och beviljande certifikat berömmer Tikkakoski själva processen för att ha varit grundlig och nyttig: ”Även om behovet att certifiera verksamheten ursprungligen kom från intressegrupperna och särskilt för att möta vindkraftskundernas krav och förväntningar, gav processen samtidigt också oss ett mervärde. Genom processen kunde vi upptäcka eventuella brister och den gav också insyn i på vilket sätt vi kan göra saker och ting ännu bättre. Vi visste redan utifrån en tidigare smidigt genomförd kundrevision att vi hade ett gott utgångsläge, men likväl var certifieringen en utmärkt kontroll på att vi fungerar på det sätt som det förväntas av oss!”

Närmare information om certifikaten:

ISO 9001 är den mest kända standarden och den mest använda ledningsmodellen i världen, vilken grundar sig på filosofin om kontinuerlig förbättring. Av den anledningen fungerar standarden som ett utmärkt verktyg för utvecklandet av affärsverksamhet, processer (bl.a. arbetssätt, beslutsmodeller och ansvarsfördelning) och ledning.

Ett certifierat miljösystem visar att företaget har förbundit sig till miljöskydd och hållbar utveckling. Ett miljösystem som certifierats enligt ISO 14001 bidrar till att förbättra organisationens processer och praxis, eftersom beviljande av miljöcertifikat förutsätter att företaget följer lagstiftningen, identifierar organisationens miljökonsekvenser och ställer mål för minskande av miljökonsekvenserna.

ISO 45001-standarden är ett internationellt ledningssystem för arbetsmiljö och arbetarskydd, som ger referensramen för en systematisk, internationellt verifierad säkerhetsledning. Med hjälp av standardens mall kan man utveckla företagets säkerhetskultur och minska antalet olycksfall och sjukfrånvaro. (Obs: ISO 45001-standarden ersatte år 2018 den tidigare OHSAS 18001-standarden som officiell certifieringsstandard).

Elektroniikkatie 4
90590 Oulu, Finland
+358 20 741 8840

Fakturering

Skicka helst fakturor till vårt företag som e-fakturor. Fakturan ska åtföljas av arbetsplatsens nummer och littera. Fakturorna ska adresseras separat till varje arbetsplats.

Suvic Oy

Vi tillämpar omvänd betalningsskyldighet vid köp av byggtjänster.

Nätfaktureringsadress: 003728198741
Nätfaktureringsoperatör: 003721291126 (Maventa)
E-postfakturor: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Suvic AB

Nätfaktureringsadress: 5594260944
Nätfaktureringsoperatör: Apix Messaging (APIXSE)
E-postfakturor: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.