Skip to main content

Läpinäkyvää toimintaa

Jaa tämä sivu

Rakentamassa huomisen energiaa

Suvic Oy on vuonna 2017 Oulussa perustettu rakennusliike, joka on erikoistunut energiarakentamiseen – erityisesti tuulivoimapuistojen toteuttamiseen ja projektinjohtoon. Lisäksi yritys tarjoaa urakointipalveluita muulle energia- ja teollisuusrakentamiselle. Myös suunnittelu ja budjettilaskenta kuuluvat palveluihimme.

Meidän tapamme toimia

Erotumme toimijana ensisijaisesti oman osaamisemme ja tekemisen avoimuuden kautta. Saat meiltä projektinjohdon, suunnittelun ja urakoinnin osaamisen samasta paikasta.

Meistä puolestaan saat kumppanin, jonka vastuu kantaa koko prosessin läpi. Näin voit luottaa siihen, että tieto välittyy eri vaiheissa tehokkaasti, ja että yhteinen suunta sekä tavoitteet säilyvät kirkkaina jokaisen projektiin osallistuvan mielessä. Uskomme, että tämä selkiyttää tekemistä projektissa kuin projektissa mahdollistaen paremman hallinnan, kustannustehokkuuden ja läpinäkyvyyden.

Suunnittelu talon sisältä asiakkaan parhaaksi

Meillä rakenne­suun­nit­te­lu­työ ta­pah­tuu talon sisäl­lä sau­mat­to­mas­ti osana pro­jek­te­ja. Erityis­osaami­semme kum­pu­aa kou­lu­tuk­sen, ko­ke­muk­sen ja roh­keu­den yh­dis­tel­mäs­tä. Pys­tym­me mm. suun­nit­te­le­maan ja tar­jo­amaan paik­ka­koh­tai­set rat­kaisut perus­tuk­siin. Tämä tar­koit­taa esimer­kik­si tuu­li­voi­ma­puis­ton koh­dal­la sitä, että tar­jo­am­me useam­paa tut­kit­tua vaih­to­eh­toa yhden kom­pro­mis­si­rat­kai­sun si­jaan sil­loin, kun se tuot­taa asiak­kaal­le rahal­lista sääs­töä tai mah­dol­lis­taa ris­kit­tö­mäm­­män vaih­to­eh­don.

Uskom­me, että hyvä suun­nit­telu ja tiivis kes­kus­te­lu­yh­te­ys asiak­kaan kans­sa eh­käi­se­vät mah­dol­lisia yl­lät­täviä li­sä­­ku­lu­­ja pro­jek­tin myö­hem­mis­sä vai­heis­sa. Voi­kin sanoa, että haluam­me rat­kais­ta asiak­kaan ongel­­man jo en­nen sen reali­soi­tu­mis­ta – syy, mik­si mei­hin kan­nat­taa luot­taa.

Vaikka olem­mekin ura­koit­sija, emme ole unoh­ta­neet jat­kuvan tuote­kehi­tyksen kriit­ti­syyt­tä. Hyvä esimerk­ki tästä työs­tä on kehit­tämäm­me kallio­ankkuri­perustus­menetelmä, joka minimoi CO2-päästöjä pienen­tä­mäl­lä tarvit­tavaa betoni­määrää ja näin ollen vähen­tämäl­lä raskaan kaluston ajoja työ­maalle.

Hyvä asiakas­palvelu ja asioiden te­ke­minen jär­keväs­ti on ollut johto­aja­tuk­se­nam­me jo yritystä perus­tet­ta­es­sa. Me oikeas­ti mie­ti­tään, mikä on asiak­kaal­le paras ratkai­su kus­sa­kin tilan­tees­sa.

Ville Vesanen, toimitusjohtaja

Open-book tarjoaa läpi­näky­vyyt­tä

Poikkeuksellinen tapamme esittää kulut ja kustannukset projektinjohtourakoissa on open-book -malli, joka tarkoittaa, että esitämme asiakkaalle todelliset toteutuvat kustannukset suhteessa budjetoituun. Me uskomme, että läpinäkyvyys hyödyttää niin meitä kuin asiakastakin. Malli purkaa osaltaan paikoin vääristyneitä käsityksiä markkinoiden sen hetkisestä hintatasosta. Samalla reaaliaikainen seuranta tarjoaa meille mahdollisuuden haastaa oman tekemisemme ja jopa alittaa kustannukset.

Säästöä kokonais­­projektin­­hallin­­nal­la

Nähdäksem­me malli, jossa bud­jetin suun­nit­telija­na vastaam­me myös sen to­teu­tu­mi­ses­ta on toi­mi­vin asiak­kaan kan­nal­ta, sil­lä se pitää yllä kulu­kuria ja eh­käi­see enna­koi­mat­tomia li­sä­kus­tan­nuk­sia.

Janne Räisänen, työpäällikkö
Olipa kysees­sä kokonais­vastuu-urakka tai projektin­johto­mal­li, on prosessi hal­lus­sam­me alusta lop­puun. Me tar­jo­am­­me asiak­kaal­le tie­toa sii­tä, mitkä kus­tan­nukset todel­la ovat ja myym­me ensi­sijai­ses­ti asian­tunte­mus­tam­me tar­jo­ten kuhunkin ti­lan­tee­seen parasta rat­kai­sua. Juuri tämä koko­nais­pa­ket­ti tekee meistä kil­pai­lu­ky­kyi­sen niin laadun kuin hinnan­kin suh­teen.
Paitsi, että pystymme oman osaami­semme kautta integroi­maan hank­keen eri osa­set toi­siin­sa, pys­tym­me hoi­ta­maan osan pe­rin­tei­ses­ti tilaa­jan vas­tuul­le luet­ta­vis­ta töistä ja velvol­lisuuk­sis­ta. Huomioim­me mah­dol­liset haas­teet jo ai­kai­ses­sa vai­hees­sa ja sisäl­lytämme ne bud­je­toin­tiin, jotta asiak­kaamme vält­tyy yl­lätyksiltä pro­jek­­tin ede­tes­sä. Me uskom­me, että budjetin tulee olla uskot­tavasti toteut­tam­is­kel­poi­nen, mutta samal­la tarpeeksi haastava. Me haas­tamme itse­äm­me jo­kai­ses­sa hank­kees­sa ta­voit­­tee­na yhä tehok­kaampi Suvic – se tekee meistä proj­ektin­hal­linnan osaajan.

Suvic Group

Suvic Oy (Y-tunnus: 2819874-1) on vuonna 2017 Oulussa perustettu yritys, joka toimii Pohjoismaissa keskittyen erityisesti uusiutuvan energian rakentamiseen. Suvic tuo alalle uusia, innovatiivisia käytäntöjä suunnittelun, rakentamisen ja projektinjohtamisen kautta. Yhteensä Suvic on rakentanut yli 30 tuulipuistoa, aurinkopuistoa ja voimalaitosta. Tiedostamme vastuumme ympäristöstä ja sitoudumme aktiivisesti ilmastonmuutoksen torjuntaan – liiketoimintamme kautta olemme kärkijoukoissa rakentamassa vihreää siirtymää. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Oulussa. Dovre Group Oyj hankki yrityksen osake-enemmistön maaliskuussa 2021, jolloin Suvicista tuli operatiivisesti itsenäinen osa Dovre Groupia.

Suvic AB (Organisaationumero: 559426-0944) on v. 2023 perustettu Ruotsissa toimiva, Suvic Oy:n täysin omistama tytäryritys. Suvic AB:n perustaminen oli luonnollinen askel laajentuessamme Pohjoismaiden markkinoille. Ruotsin tytäryhtiö mahdollistaa meille paikallisen läsnäolon ja tiiviimmän yhteydenpidon asiakkaisiin sekä sidosryhmiin Ruotsissa. Samalla se osoittaa sitoutumisemme uusiutuvan energian ratkaisujen tarjoamiseen myös Ruotsin markkinoille, missä kysyntä kestävälle energialle on jatkuvassa kasvussa. Suvic AB:n jatkaa samaa laadukasta ja vastuullista toimintaa kuin emoyhtiö Suomessa, huomioiden paikalliset lait, säännökset ja ohjeet. Yhtiön kotipaikka on Tukholma.

Suvic Force Oy (Y-tunnus: 3416807-1) on vuonna 2024 perustettu Suvic Oy:n tytäryhtiö, joka keskittyy tarjoamaan laadukkaita henkilöstöpalveluita Suvic Oy:n työmaille. Olemme ylpeitä siitä, että emme ainoastaan rekrytoi työvoimaa, vaan myös koulutamme ja perehdytämme itse työntekijämme varmistaaksemme, että meillä on aina ammattitaitoista ja luotettavaa henkilöstöä. Näin voimme varmistaa, että projektit sujuvat saumattomasti ja tehokkaasti. Yhtiön kotipaikka on Oulu.

Suvic on osa Dovre Groupia

Dovre Group on luotettu kansainvälistä projektiliiketoimintaa ja siihen liittyviä palveluita tuottava yritys, jolla on toimipisteet Kanadassa, Suomessa, Norjassa, Singaporessa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Ammattilaisemme suorittavat työtehtäviä maailmanlaajuisesti. Vuonna 2023 yhtiön liikevaihto oli 196,7 MEUR ja liikevoitto 7,4 MEUR. Konserniyhtiö Dovre Group Oyj:n kotipaikka on Suomessa ja se on pörssilistattu Nasdaq Helsingissä tunnuksella DOV1V. Dovre osallistuu aktiivisesti vihreän siirtymän toteutukseen sekä edistää ympäristöystävällistä ja sosiaalisesti vastuullista tulevaisuutta.
Verkkosivut: www.dovregroup.com

Yhteydenotto
Suvicilla olemme ylpeitä asiantuntemuksestamme sekä ammattitaidostamme energia- ja teollisuusrakentamisen hankkeissa. Vuosien kokemuksella ja sitoutumisella huippuosaamiseen toimitamme korkealaatuisia palveluja ja pyrimme ylittämään asiakkaidemme odotukset. Panostamme asiakastyytyväisyyteen avoimen kommunikaation avulla ja se tekee meistä luotettavan kumppanin alalla.

Elektroniikkatie 4
90590 Oulu, Finland
+358 20 741 8840

Fakturering

Skicka helst fakturor till vårt företag som e-fakturor. Fakturan ska åtföljas av arbetsplatsens nummer och littera. Fakturorna ska adresseras separat till varje arbetsplats.

Suvic Oy

Vi tillämpar omvänd betalningsskyldighet vid köp av byggtjänster.

Nätfaktureringsadress: 003728198741
Nätfaktureringsoperatör: 003721291126 (Maventa)
E-postfakturor: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Suvic AB

Nätfaktureringsadress: 5594260944
Nätfaktureringsoperatör: Apix Messaging (APIXSE)
E-postfakturor: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.