Skip to main content

Perehdy projekteihimme

Jaa tämä sivu

Nopeaa kasvua

Suvic toimii Suomes­sa maan­laa­jui­ses­ti. Kas­vu­mah­dol­li­suuk­sia hae­taan Suo­men li­säk­si ak­tii­vi­ses­ti Poh­jois­mai­sil­ta mark­ki­noil­ta pi­tä­en mah­dol­li­suu­det avoin­na myös muu­al­le Eu­roop­paan.
Nuo­res­ta iäs­tään huo­li­mat­ta yri­tys on koon­nut osaa­mis­port­fo­li­oon­sa va­kuut­ta­van pa­ke­tin ener­gi­a­ra­ken­ta­mi­sen sa­ral­ta: pel­käs­tään tuu­li­voi­man pa­ris­ta ko­ke­mus­ta löy­tyy esi­mer­kik­si pa­rin vuo­si­kym­me­nen ver­ran. Ko­ke­mus­ta löy­tyy niin ra­ken­ne­suun­nit­te­lun, säh­kö­verk­ko­jen, bud­jet­ti­las­ken­nan, ma­te­ri­aali- ja ali­han­kin­nan kuin ra­ken­nus­lii­ke­toi­min­nan osal­ta.

Käynnissä olevat hankkeet

Viiatin tuulipuistot Viiatin tuulipuistot

Viiatin tuulipuistot

Valrea
Valmistuminen: 2023-2024

Suvic toimii pääurakoitsijana Kurikassa Kalistannevan ja Matkussaaren tuulipuistoissa. Projektit ovat erillisiä kokonaisuuksia, joista Kalistannevan tuulipuistoon kuuluu 30 voimalaa ja Matkussaaren tuulipuistoon 27 voimalaa. Urakoihin kuuluu myös nostokenttien sekä teiden rakentaminen ja kunnostaminen, sähköaseman kokonaisuus ja sisäverkon kaapelointi. Tuulipuistojen yhteisteho on 313,5 MW.

Lakari aurinkovoimala Lakari aurinkovoimala

Lakari aurinkovoimala

CPC Finland
Valmistuminen: 2023-2024

Suvic rakentaa Raumalle Lakariin 32 MW aurinkovoimalan Solar+ konseptilla, jonka tuotannon arvioidaan olevan 32 000 MWh vuodessa. Pinta-alaltaan puisto on noin 40 hehtaaria ja sen arvioidaan olevan tuotannossa 2024 alkupuolella.

Meistä sanottua

 • OX2

  ”Suvic on mukanam­me ra­ken­ta­mas­sa tuu­li­puis­toa, joka koos­tuu kah­des­ta koh­tees­ta toi­sen si­jai­tes­sa Långmos­sa ja toi­sen Ri­bäckenis­sä. Han­ke kä­sit­tää Suvicin osal­ta infran ra­ken­ta­mi­sen tuu­li­puis­toon, jo­hon nou­see 12 tuu­li­voi­ma­laa ja jon­ka ko­ko­nais­teho on 52,5 MW.

  Suvic vas­taa KVR- eli koko­nais­vastuu-urak­kana koko tuu­li­puis­ton inf­ras­ta si­säl­tä­en maa­raken­nus­työt, perus­tuk­set, säh­kö­ver­kon, tieto­lii­ken­ne­­ver­kon ja säh­kö­ase­man. Ky­sees­sä on siten laaja koko­nai­suus. Olem­me tyy­ty­väi­siä yh­teis­työ­mal­liin ja luo­tam­me Suvicin am­mat­ti­tai­toon saa­da työt teh­tyä so­vi­tus­ti.”

  Pasi Tammivaara, projektijohtaja, OX2
 • Fortum Power and Heat Oy

  ”Kivenlahteen ra­ken­tuu 2020 men­nes­sä uusi bio­läm­pö­lai­tok­sem­me, joka kor­vaa van­han hii­li­läm­pö­kat­ti­lan Suo­men­ojal­ta. Lai­tok­sen ra­ken­ta­mi­nen on mer­kit­tä­vä askel kohti Es­poon hii­li­neut­raa­lia kau­ko­läm­mön tuo­tan­toa. Uusi läm­pö­lai­tos si­joit­tuu Ki­ven­lah­den nykyiselle lai­tos­alu­eel­le, jos­sa tuo­te­taan kau­ko­läm­pö­ä jo nyt kah­del­la puu­pel­let­ti­kat­tilal­la.

  Suvic toi­mii hank­kees­sa pro­jek­tin­joh­to­urak­ka-mal­lil­la. Ke­hi­täm­me yh­des­sä lai­tok­ses­ta kon­sep­tia, jo­ta voi­sim­me tois­taa myös muis­sa koh­teis­sa.”

  Olli Heinonen, Projektipäällikkö, Fortum Power and Heat Oy

  Elektroniikkatie 4
  90590 Oulu, Finland
  +358 20 741 8840

  Fakturering

  Skicka helst fakturor till vårt företag som e-fakturor. Fakturan ska åtföljas av arbetsplatsens nummer och littera. Fakturorna ska adresseras separat till varje arbetsplats.

  Suvic Oy

  Vi tillämpar omvänd betalningsskyldighet vid köp av byggtjänster.

  Nätfaktureringsadress: 003728198741
  Nätfaktureringsoperatör: 003721291126 (Maventa)
  E-postfakturor: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

  Suvic AB

  Nätfaktureringsadress: 5594260944
  Nätfaktureringsoperatör: Apix Messaging (APIXSE)
  E-postfakturor: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.