Projekt

Suvic arbetar som huvudentreprenör i vindkraftparkerna Kalistanneva och Matkussaari i Kurikka. Projekten är separata enheter, varav vindkraftsparken Kalistanneva omfattar 30 kraftverk och Matkussaari vindkraftspark 27 kraftverk. Entreprenaderna omfattar även byggnation och renovering av hårda underlag och vägar, hela transformatorstationen och kabeldragning av det interna nätet. Vindparkernas sammanlagda effekt är 313,5 MW.

Valrea
Viiatti vindkraftsparker

För Suvic omfattar projektet med 7 turbiner hela infrastrukturkonstruktionen. Till skillnad från vanliga grunder kommer över 8 meter betonghöjder att byggas ovanpå fundamenten för att förbättra vindkraftparkens elproduktion.

Energiequelle GmbH
Torvenkylä vindpark
Kalajoki, Finland (2022)

Suvic bygger grunden och det interna nätet. Totalt kommer det att byggas 31 fundament i området, varav upp till 29 kan göras som bergankarfundament.

CPC Finland
Lappfjärd vindpark
Kristinestad, Finland (2022)

Suvic ansvarar för att bygga grunderna. Totalt kommer 17 vindkraftverk att byggas i vindkraftsparken. De kraftverk som planeras i området har en kapacitet på 5-6 MW och en total höjd på 250 meter.

wpd Finland
Nuolivaara vindpark
Kemijärvi, Finland (2021)

Suvic är ansvarig för ett nyckelfärdigt projekt, som omfattar alla infrastrukturarbeten för 16 kraftverk. Kraftverken har en navhöjd på 161 meter och har en totalhöjd på 250 meter. Kapaciteten för ett kraftverk är 5,5 MW, vilket innebär att parkens totala kapacitet är 88 MW.

Foresight Group
Puskakorpi vindpark
Pyhäjoki, Finland (2021)

Suvic är ansvarig för infrastrukturbyggandet av vindkraftsparken, inklusive vägar, kablar och fundament. Det finns 15 kraftverk i området, som har nominell effekt av kraftverken är 5,5 MW och flygeln går på max 240 meter.

OX2
Merkkikallio vindpark
Vasa (2022)

Suvic kommer att ansvara för grundarbetet. Kontraktet omfattar 33 fundament, varav 23 kommer att genomföras som bergankarfundament och 10 som gravitations- och pålfundament. Kraftverken som ska uppföras har en navhöjd på 159 meter, och vingen sveper på max 240 meter. Dessa anläggningar har en nominell kapacitet på 5,7 MW, med en total kapacitet på 188 MW.

wpd Finland
Karhunevankangas vindpark
Pyhäjoki, Finland (2021)

Suvic kommer att ansvara för byggandet av projektets infrastruktur, som kommer att inkludera vindkraftsvägen, hårda underlag, fundament och kablage. Suvic ansvarar också för designen av dessa enheter. De 8 vindkraftverken med en total höjd på 240 m och en total kapacitet på 44 MW.

OX2
Puutikankangas vindpark
Sievi, Finland (2022)

Suvic kommer att bygga grunden för luft-till-vatten-värmepumpanläggningen i Vermo. Suvic kommer att genomföra projektledningen under anläggnings- och grundarbetet.

Fortum
Vermon AWHP
Esbo, Finland (2021)

För Suvic Oy omfattar projektet design av fundament för vindkraftverk och det interna nätet med deras implementeringar. Vindkraftsparken kommer att bestå av 20 stycken 4,3 MW vindkraftverk med en total kapacitet på 86 MW.

CPC Finland och Helen
Lakiakangas 3 vindpark
Storå, Finland (2021)

Suvic ansvarar för projektets grundarbeten. Projektet omfattar design och konstruktion av 21 gravitationsfundament för vindkraftsparken. Kraftverken som ska installeras på fundamenten är 155 meter höga. Den totala kapaciteten i parken blir 124 MW och den beräknade årsproduktionen är 400 000 MWh.

EPV
Paskoonharju 2 vindpark
Östermark, Finland (2020)

Suvic kommer att sköta schaktning, fundament och intern kabling i vindparken som uppförs i Vaala i norra Österbotten. Det är fråga om Finlands tredje största vindpark och den omfattar 24 kraftverk. Arbetena inleds för Suvic del i Vaala i april 2020 och arbetet kommer i huvudsak att färdigställas under våren 2021.

OX2
Metsälamminkangas
vindpark
Vaala, Finland (2021)

Suvic ansvarar för planeringen och byggandet av fundamenten för Finlands näst högsta vindkraft. Vindparken är belägen i Sarvisuo-området i Simo i Sydvästra Lappland. Det kommer sammanlagt att byggas 27 vindkraftverk i vindparken. För Suvics del inleds arbetet i maj 2020 och det kommer i huvudsak att färdigställas före utgången av 2020.

TuuliWatti
Sarvisuo vindpark
Simo, Finland (2020)

Avtalet om projektledningsentreprenaden omfattar i praktiken alla byggnadsarbeten i parken förutom turbinleveranser och turbininstallationer. Entreprenaden omfattar således bl.a. schaktning, grunder och övrig infrastruktur.

Fortum
Kalax vindpark
Närpes, Finland (2020)

I Stensvik uppförs ett nytt biovärmeverk fram till 2020, som kommer att vara belägen på samma ställe där man redan nu producerar fjärrvärme med två träpelletspannor. Vi sköter projektledningen för projektet.

Fortum
Stenviks biovärmeverk
Esbo, Finland (2020)

Vi är med och bygger en vindpark med 12 vindkraftverk och en totaleffekt på 52,5 MW bestående av två objekt, varav den ena är belägen i Långmossen och den andra i Ribäcken. Vi ansvarar för totalentreprenaden, dvs. för hela vindparkens infrastruktur, vilket inkluderar jordbyggnadsarbeten, fundament, elnät, datanät och elstation.

OX2
Långmossa-Ribäcken Vindpark
Malax, Finland (2019)

Suvic planerar fundament med bergförankring för 53 turbiner som ska placeras i området Hästkullen som en del av Nordex projekt ”Nysäter” i Västernorrlands län. Planeringsarbetet inleds genast och planeringen av fundamenten kommer för Suvics del att färdigställas under vårens lopp.

Nordex
Hästkullen vindpark
Nysäter Sverige (2019)

Vi genomförde en entreprenad omfattande fundamentet till ett vindkraftverk i objektet 2017.

Enercon
Koskenkylä
Karleby, Finland (2017)

Vi genomförde en entreprenad omfattande fundamentet till ett vindkraftverk i objektet 2017.

Enercon
Korpiranta-Jouttikallio
Lappo, Finland
(2017)

Vi byggde en vindpark med ett vindkraftverk vid objektet med ett totalentreprenadsavtal.

Huikku Tuulivoima Oy
Björnön T4
Kristinestad, Finland
(2017)