Fokus på morgondagens energi

Suvic är ett byggföretag som grundades i Uleåborg år 2017 och som har specialiserat sig på energibyggande – särskilt på vindparker och projektledning. Dessutom erbjuder företaget entreprenadstjänster för annat energi- och industribyggande. Till tjänsterna hör också planering och budgetering.

VÅRT SÄTT ATT ARBETA

Vi utmärker oss i främsta hand via vår specialkompetens och en transparent affärsstrategi. Hos oss får du projektlednings-, planerings- och entreprenadkunnande från ett och samma ställe. Vi är en samarbetspartner som bär ansvar genom hela processen. På så sätt kan du vara säker på att informationsutbytet är effektivt i alla skeden och att gemensamma riktlinjer och mål är klara för alla som deltar i projektet. Vi anser att detta förtydligar arbetsuppgifterna i projekt som projekt och möjliggör bättre projekthantering, kostnadseffektivitet och transparens – utan att förglömma en kortare genomloppstid.

Planering internt för kundens bästa

Hos oss är byggplaneringsarbetet en integrerad del av det interna projektarbetet. Vår specialkompetens bygger på utbildning, erfarenhet och innovativa lösningar. Vi kan bl.a. planera och erbjuda särskilda fundamentlösningar för olika objekt. Det innebär exempelvis i fråga om vindparker att vi kan erbjuda flera beprövade alternativ i stället för en kompromisslösning då det ger kunden ekonomiska besparingar eller möjliggör ett mindre riskfyllt alternativ.

Vi anser att god planering och en nära dialog med kunden förebygger eventuella överraskande tilläggskostnader i projektets senare skeden. Man kunde säga att vi vill lösa kundens problem redan innan de uppstår – en egenskap som kunderna brukar värdesätta.

Vår verksamhet har grundat sig på god kundservice och förnuftiga rutiner ända sedan företaget grundades. Vi begrundar noggrant vilken lösning som är den bästa för kunden i olika situationer.”
Ville Vesanen,
verkställande direktör

Även om vi är entreprenör, har vi inte glömt vikten av fortlöpande produktutveckling. Som ett bra exempel på detta har vi utvecklat fundament med bergförankring, vilket minimerar koldioxidutsläppen då mängden behövlig betongmassa minskar och därigenom antalet tunga fordon som behöver köra in på byggplatsen.

Vårt mål är att för egen del påskynda utvecklingen av ett koldioxidneutralt samhälle och med den här metoden som vi utvecklat kan vi stöda uppnåendet av målet som en del av vindkraftsbyggandet.”
Jaakko Norrkniivilä,
planeringschef

Open book ger transparens

Vi använder ett exceptionellt sätt att redovisa utgifter och kostnader för projektlednings­entreprenader med en s.k. open book-modell, som innebär att vi redovisar de faktiska kostnaderna i förhållande till det budgeterade för kunden. Vi anser att transparens gynnar både oss och kunden. Modellen bidrar för egen del till att rätta delvis felaktiga föreställningar om marknadsföringen, dvs. vad saker och ting kostar. Samtidigt är uppföljning i realtid en möjlighet för oss att utmana oss i vårt arbete och att t.o.m. underskrida kostnaderna.

Besparingar genom övergripande projekthantering

Om det sedan är fråga om en totalentreprenad eller en projekthanteringsmodell, sköter vi processen från början till slut. Vi ger kunden information om de faktiska kostnaderna och säljer i främsta hand vår expertis genom att erbjuda bästa möjliga lösning i varje situation. Uttryckligen detta helhetskoncept gör att vi är konkurrenskraftiga både i fråga om kvalitet och pris.

Vi anser att en modell där vi som budgetplanerare även ansvarar för genomförandet av budgeten är den bäst fungerande lösningen för kunden, eftersom den upprätthåller kostnadsdisciplin och motverkar oförutsedda tilläggskostnader.”
Janne Räisänen,
arbetschef

Förutom att vi genom vår kompetens kan integrera projektets olika delar, kan vi även sköta en del av de arbeten och skyldigheter som traditionellt ankommer på beställaren. Vi beaktar eventuella utmaningar redan i ett tidigt skede och inkluderar dem i budgeteringen för att kunden ska slippa överraskningar när projektet framskrider. Vi anser att budgeten bör vara trovärdigt genomförbar, men samtidigt tillräckligt krävande. Vi utmanar oss själva i varje projekt att bli ett allt effektivare – det gör oss till expert på projekthantering.

Personal

Janne Räisänen

PRODUCTION DIRECTOR

jra@suvic.fi

+358 40 053 9988

Jaakko Norrkniivilä

DESIGN MANAGER

jno@suvic.fi

+358 40 534 3021

Sami Ehrnstén

BUSINESS MANAGER
(SVERIGE)

seh@suvic.fi

+358 40 169 7756