Byggprojektledning

I byggprojektledningsmodellen hanterar vi processen från början till slut. Vi ger kunden information om de faktiska kostnaderna och säljer i främsta hand vår expertis genom att erbjuda bästa möjliga lösning i varje situation. Våra planerare fungerar i nära samarbete med kunden. Uttryckligen tack vare detta helhetskoncept är konkurrenskraftiga både i fråga om kvalitet och pris.

Vi genomför projektledningsentreprenader tillsammans med beställaren i två steg: i utvecklings- och genomförandeskedet. Budgeteringen görs i projektets inledningsskede och då fastställs också det målsatta priset för genomförandet.

Vi använder ett exceptionellt sätt att redovisa utgifter och kostnader för projektlednings­entreprenader med en s.k. open book-modell, som innebär att vi redovisar de faktiska kostnaderna i förhållande till det budgeterade för kunden. Vi anser att transparens gynnar både oss och kunden. Modellen bidrar för egen del till att rätta delvis felaktiga föreställningar om marknadsföringen, dvs. vad saker och ting kostar. Samtidigt är uppföljning i realtid en möjlighet för oss att utmana oss i vårt arbete och att t.o.m. underskrida kostnaderna.

Förutom att vi genom vår kompetens kan integrera projektets olika delar, kan vi även sköta en del av de arbeten och skyldigheter som traditionellt ankommer på beställaren – det lättar upp kundens organisation och erbjuder beställaren en kostnadseffektiv lösning. Vi beaktar eventuella utmaningar redan i ett tidigt skede och inkluderar dem i budgeteringen för att kunden ska slippa överraskningar när projektet framskrider. Vi anser att budgeten bör vara trovärdigt genomförbar, men samtidigt tillräckligt krävande. Vi utmanar oss själva i varje projekt att bli ett allt effektivare – det gör oss till expert på projekthantering.

Byggprojektledning

  • Koordinering av HSE
  • Konkurrenssättning av delentreprenader
  • Planeringsstyrning
  • Kostnadseffektivitet och kvalitetssäkring genom att söka alternativa lösningar
  • Huvudentreprenörens skyldigheter, inkl. arbetsplatsledning
  • Samordning av beställarens olika upphandlingar