Etsimme juuri nyt:

TYÖNJOHTAJIA
VAATIVIEN BETONIRAKENTEIDEN TYÖNJOHTAJAA
TYÖMAAINSINÖÖRIÄ

Haemme työnjohtajia tuulivoima- ja teollisuusrakentamisen hankkeisiin. Etsimillämme työnjohtajilla on monipuolinen kokemus rakentamisen eri osa-alueilta ja erityisesti vaativista betonirakenteista. Työmaainsinööriltä odotamme myös kokemusta rakennusprojektin hankintoihin liittyen. Työskentely nyt alkavissa hankkeissa tapahtuu pääsääntöisesti länsirannikolla sekä Pohjanmaalla. Yritystasolla kohteemme sijaitsevat sekä Suomessa että Ruotsissa, joten toivomme, että olet tarvittaessa valmis myös matkustamaan.

Hakuaika: 19.6.–15.7.2019
Työsuhteen tyyppi: Toistaiseksi voimassa oleva
Lisätiedot: Toimitusjohtaja Juha Tikkakoski / jti@suvic.fi / +358 40 519 5654
Hakemuksen ja CV:n voit lähettää sähköpostilla osoitteeseen jti@suvic.fi – sisällytäthän hakemukseen kuvauksen työkokemuksestasi.


Meillä työ on mukana kas­va­mis­ta

Kasvumme on ollut ver­rat­tain nopeaa, ja jot­ta py­syi­sim­me hy­väs­sä vauh­dis­sa, täy­tyy mei­dän löy­tää li­sää tai­ta­via osaa­jia jouk­koom­me.

Meil­lä kukin nä­kee oman työ­panok­sen­sa konk­re­ti­soi­tu­mi­sen. Tar­jo­am­me työn­teki­jöil­lem­me mah­dol­lisuu­den kehit­tyä ja kehit­tää oman työn kaut­ta tehok­kaampia ta­po­ja toi­mia mie­len­kiin­toi­sel­la alal­la, jon­ka kon­ventiot ovat mones­sa mie­les­sä mur­tu­mas­sa. Vies­tim­me ta­voit­teet sel­ke­äs­ti: meil­lä pu­heet ja te­ke­mi­nen koh­taa­vat.

Työn­te­ki­jäm­me ovat hyväl­lä ta­val­la näl­käi­siä, oma-aloit­teisia ja heil­lä on vii­mei­sin tieto omal­ta eri­koisalal­taan. Koke­mus on paras osoi­tus osaami­sesta. Meil­lä työn­teki­jät saa­vat vas­tuuta – jät­tämät­tä hei­tä kui­ten­kaan oman onnen­sa nojaan, sillä tukea on aina saa­ta­vil­la. Mata­la hie­rar­kia ja organi­saatiora­ken­teem­me mah­dol­lis­tavat hi­has­ta nykäi­semi­sen niin toi­mis­tol­la kuin työ­mail­lakin.

Meitä kaikkia yhdis­tää halu tehdä asioi­ta eri taval­la
– toisin sanot­tuna aina parem­min ja parem­min.”

Ville Vesanen,
Myyntijohtaja