Meillä työ on mukana kas­va­mis­ta

Kasvumme on ollut ver­rat­tain nopeaa, ja jot­ta py­syi­sim­me hy­väs­sä vauh­dis­sa, täy­tyy mei­dän löy­tää li­sää tai­ta­via osaa­jia jouk­koom­me.

Meil­lä kukin nä­kee oman työ­panok­sen­sa konk­re­ti­soi­tu­mi­sen. Tar­jo­am­me työn­teki­jöil­lem­me mah­dol­lisuu­den kehit­tyä ja kehit­tää oman työn kaut­ta tehok­kaampia ta­po­ja toi­mia mie­len­kiin­toi­sel­la alal­la, jon­ka kon­ventiot ovat mones­sa mie­les­sä mur­tu­mas­sa. Vies­tim­me ta­voit­teet sel­ke­äs­ti: meil­lä pu­heet ja te­ke­mi­nen koh­taa­vat.

Työn­te­ki­jäm­me ovat hyväl­lä ta­val­la näl­käi­siä, oma-aloit­teisia ja heil­lä on vii­mei­sin tieto omal­ta eri­koisalal­taan. Koke­mus on paras osoi­tus osaami­sesta. Meil­lä työn­teki­jät saa­vat vas­tuuta – jät­tämät­tä hei­tä kui­ten­kaan oman onnen­sa nojaan, sillä tukea on aina saa­ta­vil­la. Mata­la hie­rar­kia ja organi­saatiora­ken­teem­me mah­dol­lis­tavat hi­has­ta nykäi­semi­sen niin toi­mis­tol­la kuin työ­mail­lakin.

”Meitä kaikkia yhdis­tää halu tehdä asioi­ta eri taval­la
– toisin sanot­tuna aina parem­min ja parem­min.”

Ville Vesanen,
Toimitusjohtaja