Nopeaa kasvua

Suvic toimii Suomes­sa maan­laa­jui­ses­ti. Kas­vu­mah­dol­li­suuk­sia hae­taan Suo­men li­säk­si ak­tii­vi­ses­ti Poh­jois­mai­sil­ta mark­ki­noil­ta pi­tä­en mah­dol­li­suu­det avoin­na myös muu­al­le Eu­roop­paan.

Nuo­res­ta iäs­tään huo­li­mat­ta yri­tys on koon­nut osaa­mis­port­fo­li­oon­sa va­kuut­ta­van pa­ke­tin ener­gi­a­ra­ken­ta­mi­sen sa­ral­ta: pel­käs­tään tuu­li­voi­man pa­ris­ta ko­ke­mus­ta löy­tyy esi­mer­kik­si pa­rin vuo­si­kym­me­nen ver­ran. Ko­ke­mus­ta löy­tyy niin ra­ken­ne­suun­nit­te­lun, säh­kö­verk­ko­jen, bud­jet­ti­las­ken­nan, ma­te­ri­aali- ja ali­han­kin­nan kuin ra­ken­nus­lii­ke­toi­min­nan osal­ta.

Suvic on mukanam­me ra­ken­ta­mas­sa tuu­li­puis­toa, joka koos­tuu kah­des­ta koh­tees­ta toi­sen si­jai­tes­sa Långmos­sa ja toi­sen Ri­bäckenis­sä. Han­ke kä­sit­tää Suvicin osal­ta infran ra­ken­ta­mi­sen tuu­li­puis­toon, jo­hon nou­see 12 tuu­li­voi­ma­laa ja jon­ka ko­ko­nais­teho on 52,5 MW. ”

Suvic vas­taa KVR- eli koko­nais­vastuu-urak­kana koko tuu­li­puis­ton inf­ras­ta si­säl­tä­en maa­raken­nus­työt, perus­tuk­set, säh­kö­ver­kon, tieto­lii­ken­ne­­ver­kon ja säh­kö­ase­man. Ky­sees­sä on siten laaja koko­nai­suus. Olem­me tyy­ty­väi­siä yh­teis­työ­mal­liin ja luo­tam­me Suvicin am­mat­ti­tai­toon saa­da työt teh­tyä so­vi­tus­ti.”

Pasi Tammivaara,
Projektijohtaja, OX2

Kivenlahteen ra­ken­tuu 2020 men­nes­sä uusi bio­läm­pö­lai­tok­sem­me, joka kor­vaa van­han hii­li­läm­pö­kat­ti­lan Suo­men­ojal­ta. Lai­tok­sen ra­ken­ta­mi­nen on mer­kit­tä­vä askel kohti Es­poon hii­li­neut­raa­lia kau­ko­läm­mön tuo­tan­toa. Uusi läm­pö­lai­tos si­joit­tuu Ki­ven­lah­den nykyiselle lai­tos­alu­eel­le, jos­sa tuo­te­taan kau­ko­läm­pö­ä jo nyt kah­del­la puu­pel­let­ti­kat­tilal­la.”

Suvic toi­mii hank­kees­sa pro­jek­tin­joh­to­urak­ka-mal­lil­la. Ke­hi­täm­me yh­des­sä lai­tok­ses­ta kon­sep­tia, jo­ta voi­sim­me tois­taa myös muis­sa koh­teis­sa.”

Olli Heinonen,
Projektipäällikkö, Fortum Power and Heat Oy