Projektin­johto­raken­taminen

Projek­tin­joh­to­mal­lis­sa pro­ses­si on hal­lus­sam­me alus­ta lop­puun. Me tar­jo­am­me asiak­kaal­le tie­toa sii­tä, mit­kä kus­tan­nuk­set to­del­la ole­vat ja myym­me en­si­si­jai­ses­ti asian­tun­te­mus­tam­me tar­jo­ten ku­hun­kin ti­lan­tee­seen pa­ras­ta rat­kai­sua. Suun­nit­te­li­jam­me toi­mi­vat tii­viis­sä yh­teis­työs­sä asiak­kaan kans­sa. Juu­ri tä­mä koko­nais­pa­ket­ti te­kee meis­tä kil­pai­lu­ky­kyi­sen niin laa­dun kuin hin­nan­kin suh­teen.

Pro­jek­tin­johto­ura­kat to­teu­­tam­me yh­des­sä ti­laa­jan kans­sa kak­si­vai­hei­ses­ti: ke­hitys- ja to­teu­tus­vai­hees­sa. Bud­jet­­ti­las­­ken­­ta si­­joit­tuu pro­jek­tin al­ku­vai­hee­seen, jolloin myös mää­ri­tel­lään to­teu­tuk­sen ta­voi­te­hin­ta.

Poik­keuk­sel­li­nen ta­pam­me esit­tää ku­lut ja kus­tan­nuk­set pro­jek­tin­joh­to­ura­kois­sa on nk. open-book -malli, jo­ka tar­koit­taa, et­tä esi­täm­me asiak­kaal­le todel­li­set to­teu­tu­vat kus­tan­nuk­set suh­tees­sa bud­je­toi­tuun. Me uskom­me, että lä­pi­nä­ky­vyys hyö­dyttää niin mei­tä kuin asiakas­ta­kin. Mal­li pur­kaa osal­taan pai­koin vää­ris­ty­nei­tä kä­si­tyk­siä mark­ki­nois­ta, siis sii­tä, mitä mi­kin mak­saa. Samal­la reaali­ai­kai­nen seu­ran­ta tar­joaa meil­le mah­dol­lisuu­den haas­taa oman te­ke­mi­sem­me ja jopa alit­taa kus­tan­nuk­set.

Paitsi, että pystymme oman osa­ami­semme kautta integroi­maan hank­keen eri osaset toi­siin­sa, pys­tym­me hoi­ta­maan osan pe­rin­tei­ses­ti ti­laa­jan vas­tuul­le luet­ta­vis­ta töis­tä ja vel­vol­li­suuk­sis­ta – tämä ke­ven­tää asiak­kaan or­ga­ni­saa­ti­ota ja tar­jo­aa ti­laa­jal­le kus­tan­nus­te­hok­kaan rat­kai­sun. Huo­mi­oim­me mah­dol­li­set haas­teet jo ai­kai­ses­sa vai­hees­sa ja si­säl­ly­täm­me ne bud­je­toin­tiin, jot­ta asiak­kaam­me vält­tyy yl­lä­tyk­sil­tä pro­jek­tin edetes­sä. Me uskom­me, että bud­jetin tu­lee ol­la us­kot­ta­vas­ti to­teut­ta­mis­kel­poi­nen, mut­ta samal­la tar­peek­si haas­ta­va. Me haas­tam­­me itseäm­me jo­kai­ses­sa hank­kees­sa ta­voit­tee­na yhä te­hok­kaam­pi Suvic – se te­kee meis­tä pro­jek­tin­hal­lin­nan osaa­jan.

Pro­jek­tin­­johto­­raken­nus­­pal­ve­lut

  • HSE koordinointi
  • Osaurakoiden kil­pai­lut­ta­mi­nen
  • Suunnittelun ohjaus
  • Kustan­nus­te­hok­kuu­den ja laa­dun var­mis­ta­mi­nen vaih­to­eh­tois­ten rat­kai­su­jen et­si­mi­sen kaut­ta
  • Pääurakoitsijan vel­voit­teet, ml. työ­maan joh­taminen
  • Tilaajan eril­lis­han­kin­to­jen yh­teen­so­vit­ta­mi­nen