Kokonais­vastuu­-urakointi

Kokonaisvas­tuu-ura­koin­ti tar­koit­taa, että me hoi­dam­me raken­nus­pro­ses­sin taval­la, joka tar­joaa asiak­kaal­le mie­len­rau­haa. Tilaa­ja voi luot­taa sii­hen, et­tä tie­to välit­tyy eri vai­heis­sa te­hok­kaas­ti, ja yh­tei­nen suun­ta se­kä ta­voit­teet säi­ly­vät kirk­kai­na jo­kai­sen pro­jek­tiin osal­lis­tu­van mie­les­sä. Uskom­me, että tämä sel­kiyt­tää te­ke­mis­tä pro­jek­tis­sa kuin pro­jek­tis­sa mah­dol­lis­ta­en pa­rem­man hal­lin­nan, kus­tan­nus­te­hok­kuu­den ja lä­pi­nä­ky­vyy­den – lä­pi­me­no­ajan ly­hen­tä­mis­tä unoh­ta­mat­ta.

Urakointipalvelut

  • Suunnittelut (säh­kö­suun­nit­telu, infra­suun­nit­te­lu ja perus­tus­suun­nit­telu)
  • Sähköasema + muuntaja
  • Sähkökaapeloinnit kyt­ken­töi­neen
  • Maanrakennustyöt kaik­ki­ne töi­neen (kai­vuu, täyt­tö ja lou­hin­ta)
  • Perustuksien rakenta­minen (muot­ti­työ, rau­doi­tus ja be­to­noin­ti )