Rakennusliike

Suvic on energia­ra­ken­ta­mi­seen eri­kois­tu­nut ra­ken­nus­liike, joka tuo alal­le uusia, in­no­va­tii­vi­sia käy­tän­tö­jä suun­nit­te­lun, ra­ken­ta­mi­sen ja pro­jek­tin­joh­ta­mi­sen kaut­ta. Tar­jo­am­me ura­koin­ti­pal­ve­lui­ta ener­gia- ja teol­li­suus­ra­ken­ta­mi­sel­le. Myös kon­sul­toin­ti, suun­nit­telu ja bud­jet­ti­las­ken­ta kuu­lu­vat pal­ve­lui­him­me. Pal­ve­lem­me asia­kas­ta läpi­nä­ky­väs­ti tar­jo­ten jär­ke­vät osa­rat­kai­sut kus­sakin koh­tees­sa.

Olem­me koon­neet osaa­mis­port­foli­oom­me vakuut­ta­van pa­ke­tin ener­giara­ken­tami­sen saral­ta. Koke­musta löy­tyy niin raken­ne­suun­nit­telun, säh­kö­verk­ko­jen, bud­jet­ti­las­ken­nan, mate­riaali- ja alihan­kin­nan kuin raken­nus­lii­ke­toi­min­nan osal­ta.

Ero­tum­me toimi­jana ensi­sijai­sesti oman osaa­mi­sem­me ja te­ke­mi­sen avoi­muu­den kaut­ta. Saat meil­tä pro­jek­tin­joh­don, suun­nittelun ja ura­koinnin osaa­mi­sen samas­ta pai­kasta. Meis­tä puoles­taan saat kump­pa­nin, jonka vas­tuu kan­taa koko pro­ses­sin läpi. Näin voit luot­taa sii­hen, että tie­to välit­tyy eri vai­heis­sa te­hok­kaas­ti, ja että yh­tei­nen suun­ta sekä ta­voit­teet säi­ly­vät kirk­kai­na jo­kai­sen pro­jek­tiin osal­lis­tu­van mie­les­sä. Uskom­me, että tämä selkiyt­tää te­ke­mis­tä pro­jek­tis­sa kuin pro­jek­tissa mah­dol­lis­ta­en parem­man hal­lin­nan, kus­tan­nus­te­hok­kuu­den ja lä­pi­nä­ky­vyy­den – lä­pi­me­no­a­jan ly­hen­täm­is­tä unoh­ta­mat­ta. Toi­mim­me sekä pro­jek­tin­joh­to­ra­ken­ta­mi­sen että koko­nais­vas­tuu-ura­koin­nin mal­leil­la – näis­tä löy­dät lisä­tie­toa al­ta.