Hankkeet

Suvic toteuttaa Vaalaan Pohjois-Pohjamaalle rakentuvan tuulipuiston maanrakennustyöt, perustukset ja puiston sisäisen kaapeloinnin. Kyseessä on Suomen kolmanneksi suurin tuulipuisto ja se käsittää 24 voimalaa.

OX2
Metsälamminkankaan tuulipuisto
Vaala (2021)

Vastaamme Suomen toiseksi korkeimman tuulipuiston perustusten suunnittelu- ja rakennustöistä. Tuulipuisto sijoittuu Simon Sarvisuon alueelle Lounais-Lappiin. Tuulipuistoon rakennetaan yhteensä 27 kpl tuulivoimaloita.

TuuliWatti
Sarvisuon tuulipuisto
Simo (2020)

Solmittu projektinjohtourakkasopimus kattaa käytännössä koko 21 voimalan puiston rakennuttamisen kaikkine töineen pl. turbiinitoimitukset ja turbiinien asennukset. Yhteensä puistoon rakentuu 21 voimalaa. Työt käynnistyivät kesän 2019 alussa ja osaltamme viimeisetkin työt on tehty huhtikuussa 2020.

Fortum
Kalaxin tuulipuisto
Närpiö (2020)

Kivenlahteen rakentuu 2020 men­nes­sä uu­si bio­lämpö­lai­tos, jo­ka si­joit­tuu ny­kyi­sel­le lai­tos­alu­eel­le, jos­sa tuo­te­taan kau­ko­läm­pöä jo nyt kah­del­la puu­pel­let­ti­kat­ti­lal­la. Toi­mim­me hank­kees­sa pro­jek­tin­joh­to­urak­ka-mal­lil­la.

Fortum
Kivenlahden
biolämpölaitos
Espoo (2020)

Olem­me mukana raken­tamas­sa 12 tuuli­voi­ma­lan ja ko­ko­nais­tehol­taan 52,5 MW tuu­li­puis­toa, jo­ka koos­tuu kah­des­ta koh­tees­ta toi­sen si­jai­tes­sa Lång­mos­sa ja toi­sen Ri­bäcke­nis­sä. Vas­taam­me KVR- eli koko­nais­vas­tuu-urak­ka­na ko­ko tuu­li­puis­ton inf­ras­ta si­säl­tä­en maa­raken­nus­työt, pe­rus­tuk­set, säh­kö­ver­kon, tie­to­­lii­ken­ne­­ver­kon ja säh­kö­ase­man.

OX2
Långmossa-Ribäcken tuulipuisto
Maalahti (2019)

Toteutamme kallio­ank­kuri­perus­tus­ten suun­nit­telun 53 turbiinille Nordexin Häst­kullenin tuuli­puistoon. Osal­tam­me suun­nit­te­lu­työ val­mis­tuu kevään 2019 aika­na.

Nordex
Hästkullen tuulipuisto
Nysäter, Ruotsi
(2019)

Toteutimme kohteeseen yhden myllyn perustusurakan vuonna 2017.

Enercon
Koskenkylä
Kokkola
(2017)

Toteutimme kohteeseen yhden myllyn perustusurakan vuonna 2017.

Enercon
Korpiranta-Jouttikallio
Lapua
(2017)

Toteutimme kohteeseen yhden myllyn tuulipuiston rakentamisen KVR-sopimuksella.

Huikku Tuulivoima Oy, Karhusaari T4, Kristiinankaupunki
(2017)