Hankkeet

Toteutamme kallio­ank­kuri­perus­tus­ten suun­nit­telun 53 turbiinille Nordexin Häst­kullenin tuuli­puistoon. Osal­tam­me suun­nit­te­lu­työ val­mis­tuu kevään 2019 aika­na.

Nordex
Hästkullen tuulipuisto
Nysäter, Ruotsi
(2019)

Kivenlahteen rakentuu 2020 men­nes­sä uu­si bio­lämpö­lai­tos, jo­ka si­joit­tuu ny­kyi­sel­le lai­tos­alu­eel­le, jos­sa tuo­te­taan kau­ko­läm­pöä jo nyt kah­del­la puu­pel­let­ti­kat­ti­lal­la. Toi­mim­me hank­kees­sa pro­jek­tin­joh­to­urak­ka-mal­lil­la.

Fortum
Kivenlahden
biolämpölaitos
Espoo

Olem­me mukana raken­tamas­sa 12 tuuli­voi­ma­lan ja ko­ko­nais­tehol­taan 52,5 MW tuu­li­puis­toa, jo­ka koos­tuu kah­des­ta koh­tees­ta toi­sen si­jai­tes­sa Lång­mos­sa ja toi­sen Ri­bäcke­nis­sä. Vas­taam­me KVR- eli koko­nais­vas­tuu-urak­ka­na ko­ko tuu­li­puis­ton inf­ras­ta si­säl­tä­en maa­raken­nus­työt, pe­rus­tuk­set, säh­kö­ver­kon, tie­to­­lii­ken­ne­­ver­kon ja säh­kö­ase­man.

OX2
Långmossa-Ribäcken tuulipuisto
Maalahti

Toteutimme kohteeseen yhden myllyn perustusurakan vuonna 2017.

Enercon
Koskenkylä
Kokkola
(2017)

Toteutimme kohteeseen yhden myllyn perustusurakan vuonna 2017.

Enercon
Korpiranta-Jouttikallio
Lapua
(2017)

Toteutimme kohteeseen yhden myllyn tuulipuiston rakentamisen KVR-sopimuksella.

Huikku Tuulivoima Oy, Karhusaari T4, Kristiinankaupunki
(2017)