Hankkeet

Suvic toteuttaa Isokangas-Palokangas tuulipuistoihin Iihin perustusurakan. Toteutukseen kuuluu 17 perustusta, joista 16 tehdään kallioankkuriperustuksena ja 1 gravitaatioperustuksena. Puistokokonaisuuden arvioitu vuosituotanto tulee olemaan noin 320 000 MWh.

Exilion Tuuli
Isokangas-Palokangas tuulipuistot

Suvic rakentaa Raumalle Lakariin 32 MW aurinkovoimalan Solar+ konseptilla, jonka tuotannon arvioidaan olevan 32 000 MWh vuodessa. Pinta-alaltaan puisto on noin 40 hehtaaria ja sen arvioidaan olevan tuotannossa 2024 alkupuolella.

CPC Finland
Lakari aurinkovoimala

Suvic toimii pääurakoitsijana Pjelax-Böle sekä Kristinestad Norr tuulipuistoissa. Urakan kokonaisuuteen kuuluu teiden kunnostaminen ja rakentaminen, nostokenttien rakentaminen, sekä 56 perustusta. Suvicille kuuluu myös maakaapelointityöt sisäverkon ja siirtolinjan osalta sekä sähköaseman maanrakennus- ja valutyöt. Puiston yhteisteho on 380 MW ja vuosituoton on laskettu olevan noin 1,1 TWh.

Fortum
Pjelax-Böle-Kristinestad Norr tuulipuistot

Suvic toimii pääurakoitsijana Kurikassa Kalistannevan ja Matkussaaren tuulipuistoissa. Projektit ovat erillisiä kokonaisuuksia, joista Kalistannevan tuulipuistoon kuuluu 30 voimalaa ja Matkussaaren tuulipuistoon 27 voimalaa. Urakoihin kuuluu myös nostokenttien sekä teiden rakentaminen ja kunnostaminen, sähköaseman kokonaisuus ja sisäverkon kaapelointi. Tuulipuistojen yhteisteho on 313,5 MW.

Valrea
Viiatin tuulipuistot

Projekti sisältää Suvicin osalta koko infrarakentamisen. Voimaloita tulee alueelle 7 kappaletta, joiden kokonaisteho on yhteensä noin 40 MW. Voimaloille rakennetaan tavallisesta poiketen perustuksen päälle myös betoniset yli 8 metrin korotukset parantamaan puiston tuotantoa.

Energiequelle GmbH
Torvenkylän tuulipuisto
Kalajoki (2022)

Suvic rakentaa Lappfjärdin tuulipuistoon perustukset ja sisäverkon. Perustuksia rakennetaan alueelle yhteensä 31, joista jopa 29 voidaan toteuttaa kallioankkuriperustuksina.

CPC Finland
Lappfjärdin tuulipuisto
Kristiinankaupunki (2022)

Tuulipuistoon rakennetaan yhteensä 17 kappaletta tuulivoimaloita. uvic on vastuussa perustuksien rakentamisesta. Maanrakennustyöt ovat jo käynnissä. Alueelle pystytettävät voimalat ovat 5-6 MW tehoisia ja kokonaiskorkeudeltaan 250 metriä. Yhteensä nimellisteho koko Nuolivaaran puistossa tulee olemaan noin 100 MW.

wpd Finland
Nuolivaaran tuulipuisto
Kemijärvi (2021)

Suvic toteuttaa 16 voimalan tuulipuiston kaikki infratyöt avaimet käteen -toimituksella. Voimalat ovat napakorkeudeltaan 161 metrisiä, ja niiden kokonaiskorkeus jää alle 250 metrin. Yhden voimalan teho on 5,5 MW, eli koko puiston tehoksi muodostuu yhteensä 88 MW.

Foresight Group
Puskakorven tuulipuisto
Pyhäjoki (2021)

Suvic vastaa Merkkikallion tuulivoimapuiston infra- ja perustustöistä. Voimaloita alueelle on nousemassa 15 kappaletta, joiden nimellisteho on 5,5 MW ja siipi käy korkeimmillaan 240 metrissä. ietä alueelle tehdään noin 10 km ja kaapelia puiston alueelle tulee 25 km.

OX2
Merkkikallion tuulipuisto
Vaasa (2022)

Suvic toteuttaa Karhunnevankankaan tuulipuiston perustusurakan. Urakkaan kuuluu 33 perustusta, joista 23 kappaletta toteutetaan kallioankkuriperustuksina ja 10 gravitaatio- ja paaluperustuksina.

wpd Finland
Karhunevankankaan tuulipuisto
Pyhäjoki (2021)

Sieviin Puutikankankaan tuulivoimapuistoon rakennetaan 8 kappaletta kokonaiskorkeudeltaan 240 m tuulivoimaloita, joiden yhteistehoksi muodostuu 44 MW. Suvic vastaa hankkeen infran rakentamisesta, joka sisältää tuulipuiston tiestön, nostokentät, perustukset sekä kaapeloinnin. Suvic vastaa myös näiden kokonaisuuksien suunnittelusta.

OX2
Puutikankankaan tuulipuisto
Sievi (2022)

Espoon Vermoon rakennetaan 1 MW ilma-vesilämpöpumppulaitos, eli IVLP-laitos, käytössä olevan kaukolämpölaitoksen alueelle. Suvic on mukana projektinjohdossa maanrakennus- ja perustustöiden ajan.

Fortum
Vermon IVLP-laitos
Espoo (2021)

Hanke käsittää Suvic Oy:n osalta tuulivoimaloiden perustusten ja sisäverkon suunnittelun toteutuksineen. Tuulipuistoon nousee 20 4,3 MW tuulivoimalaa, joiden kokonaistehoksi muodostuu 86 MW.

CPC Finland ja Helen
Lakiakangas 3 tuulipuisto
Isojoki (2021)

Suvic toteuttaa perustusurakan työt Paskoonharju 2 tuulivoimapuistoon. Projekti sisältää 21 tuulivoimalan gravitaatioperustusten suunnittelu ja rakennustyöt.

EPV
Paskoonharju 2 tuulipuisto
Teuva (2020)

Suvic toteuttaa Vaalaan Pohjois-Pohjamaalle rakentuvan tuulipuiston maanrakennustyöt, perustukset ja puiston sisäisen kaapeloinnin. Kyseessä on Suomen kolmanneksi suurin tuulipuisto ja se käsittää 24 voimalaa.

OX2
Metsälamminkankaan tuulipuisto
Vaala (2021)

Vastaamme Suomen toiseksi korkeimman tuulipuiston perustusten suunnittelu- ja rakennustöistä. Tuulipuisto sijoittuu Simon Sarvisuon alueelle Lounais-Lappiin. Tuulipuistoon rakennetaan yhteensä 27 kpl tuulivoimaloita.

TuuliWatti
Sarvisuon tuulipuisto
Simo (2020)

Solmittu projektinjohtourakkasopimus kattaa käytännössä koko 21 voimalan puiston rakennuttamisen kaikkine töineen pl. turbiinitoimitukset ja turbiinien asennukset. Yhteensä puistoon rakentuu 21 voimalaa. Työt käynnistyivät kesän 2019 alussa ja osaltamme viimeisetkin työt on tehty huhtikuussa 2020.

Fortum
Kalaxin tuulipuisto
Närpiö (2020)

Kivenlahteen rakentuu 2020 men­nes­sä uu­si bio­lämpö­lai­tos, jo­ka si­joit­tuu ny­kyi­sel­le lai­tos­alu­eel­le, jos­sa tuo­te­taan kau­ko­läm­pöä jo nyt kah­del­la puu­pel­let­ti­kat­ti­lal­la. Toi­mim­me hank­kees­sa pro­jek­tin­joh­to­urak­ka-mal­lil­la.

Fortum
Kivenlahden
biolämpölaitos
Espoo (2020)

Olem­me mukana raken­tamas­sa 12 tuuli­voi­ma­lan ja ko­ko­nais­tehol­taan 52,5 MW tuu­li­puis­toa, jo­ka koos­tuu kah­des­ta koh­tees­ta toi­sen si­jai­tes­sa Lång­mos­sa ja toi­sen Ri­bäcke­nis­sä. Vas­taam­me KVR- eli koko­nais­vas­tuu-urak­ka­na ko­ko tuu­li­puis­ton inf­ras­ta si­säl­tä­en maa­raken­nus­työt, pe­rus­tuk­set, säh­kö­ver­kon, tie­to­­lii­ken­ne­­ver­kon ja säh­kö­ase­man.

OX2
Långmossa-Ribäcken tuulipuisto
Maalahti (2019)

Toteutamme kallio­ank­kuri­perus­tus­ten suun­nit­telun 53 turbiinille Nordexin Häst­kullenin tuuli­puistoon. Osal­tam­me suun­nit­te­lu­työ val­mis­tuu kevään 2019 aika­na.

Nordex
Hästkullen tuulipuisto
Nysäter, Ruotsi
(2019)

Toteutimme kohteeseen yhden myllyn perustusurakan vuonna 2017.

Enercon
Koskenkylä
Kokkola
(2017)

Toteutimme kohteeseen yhden myllyn perustusurakan vuonna 2017.

Enercon
Korpiranta-Jouttikallio
Lapua
(2017)

Toteutimme kohteeseen yhden myllyn tuulipuiston rakentamisen KVR-sopimuksella.

Huikku Tuulivoima Oy, Karhusaari T4, Kristiinankaupunki
(2017)