Skip to main content

Läpinäkyvää toimintaa


Jaa tämä sivu

Rakentamassa huomisen energiaa

Suvic Oy on vuonna 2017 Oulussa perustettu rakennusliike, joka on erikoistunut energiarakentamiseen – erityisesti tuulivoimapuistojen toteuttamiseen ja projektinjohtoon. Lisäksi yritys tarjoaa urakointipalveluita muulle energia- ja teollisuusrakentamiselle. Myös suunnittelu ja budjettilaskenta kuuluvat palveluihimme.

Meidän tapamme toimia

Erotumme toimijana ensisijaisesti oman osaamisemme ja tekemisen avoimuuden kautta. Saat meiltä projektinjohdono, suunnittelun ja urakoinnin osaamisen samasta paikasta.

Meistä puolestaan saat kumppanin, jonka vastuu kantaa koko prosessin läpi. Näin voit luottaa siihen, että tieto välittyy eri vaiheissa tehokkaasti, ja että yhteinen suunta sekä tavoitteet säilyvät kirkkaina jokaisen projektiin osallistuvan mielessä. Uskomme, että tämä selkiyttää tekemistä projektissa kuin projektissa mahdollistaen paremman hallinnan, kustannustehokkuuden ja läpinäkyvyyden.

Suunnittelu talon sisältä asiakkaan parhaaksi

Meillä rakenne­suun­nit­te­lu­työ ta­pah­tuu talon sisäl­lä sau­mat­to­mas­ti osana pro­jek­te­ja. Erityis­osaami­semme kum­pu­aa kou­lu­tuk­sen, ko­ke­muk­sen ja roh­keu­den yh­dis­tel­mäs­tä. Pys­tym­me mm. suun­nit­te­le­maan ja tar­jo­amaan paik­ka­koh­tai­set rat­kaisut perus­tuk­siin. Tämä tar­koit­taa esimer­kik­si tuu­li­voi­ma­puis­ton koh­dal­la sitä, että tar­jo­am­me useam­paa tut­kit­tua vaih­to­eh­toa yhden kom­pro­mis­si­rat­kai­sun si­jaan sil­loin, kun se tuot­taa asiak­kaal­le rahal­lista sääs­töä tai mah­dol­lis­taa ris­kit­tö­mäm­­män vaih­to­eh­don.

Uskom­me, että hyvä suun­nit­telu ja tiivis kes­kus­te­lu­yh­te­ys asiak­kaan kans­sa eh­käi­se­vät mah­dol­lisia yl­lät­täviä li­sä­­ku­lu­­ja pro­jek­tin myö­hem­mis­sä vai­heis­sa. Voi­kin sanoa, että haluam­me rat­kais­ta asiak­kaan ongel­­man jo en­nen sen reali­soi­tu­mis­ta – syy, mik­si mei­hin kan­nat­taa luot­taa.

Vaikka olem­mekin ura­koit­sija, emme ole unoh­ta­neet jat­kuvan tuote­kehi­tyksen kriit­ti­syyt­tä. Hyvä esimerk­ki tästä työs­tä on kehit­tämäm­me kallio­ankkuri­perustus­menetelmä, joka minimoi CO2-päästöjä pienen­tä­mäl­lä tarvit­tavaa betoni­määrää ja näin ollen vähen­tämäl­lä raskaan kaluston ajoja työ­maalle.

Hyvä asiakas­palvelu ja asioiden te­ke­minen jär­keväs­ti on ollut johto­aja­tuk­se­nam­me jo yritystä perus­tet­ta­es­sa. Me oikeas­ti mie­ti­tään, mikä on asiak­kaal­le paras ratkai­su kus­sa­kin tilan­tees­sa.

Ville Vesanen, toimitusjohtaja

Open-book tarjoaa läpi­näky­vyyt­tä

Poikkeuksellinen tapamme esittää kulut ja kustannukset projektinjohtourakoissa on open-book -malli, joka tarkoittaa, että esitämme asiakkaalle todelliset toteutuvat kustannukset suhteessa budjetoituun. Me uskomme, että läpinäkyvyys hyödyttää niin meitä kuin asiakastakin. Malli purkaa osaltaan paikoin vääristyneitä käsityksiä markkinoiden sen hetkisestä hintatasosta. Samalla reaaliaikainen seuranta tarjoaa meille mahdollisuuden haastaa oman tekemisemme ja jopa alittaa kustannukset.

Säästöä kokonais­­projektin­­hallin­­nal­la

Nähdäksem­me malli, jossa bud­jetin suun­nit­telija­na vastaam­me myös sen to­teu­tu­mi­ses­ta on toi­mi­vin asiak­kaan kan­nal­ta, sil­lä se pitää yllä kulu­kuria ja eh­käi­see enna­koi­mat­tomia li­sä­kus­tan­nuk­sia.

Janne Räisänen, työpäällikkö
Olipa kysees­sä kokonais­vastuu-urakka tai projektin­johto­mal­li, on prosessi hal­lus­sam­me alusta lop­puun. Me tar­jo­am­­me asiak­kaal­le tie­toa sii­tä, mitkä kus­tan­nukset todel­la ovat ja myym­me ensi­sijai­ses­ti asian­tunte­mus­tam­me tar­jo­ten kuhunkin ti­lan­tee­seen parasta rat­kai­sua. Juuri tämä koko­nais­pa­ket­ti tekee meistä kil­pai­lu­ky­kyi­sen niin laadun kuin hinnan­kin suh­teen.
Paitsi, että pystymme oman osaami­semme kautta integroi­maan hank­keen eri osa­set toi­siin­sa, pys­tym­me hoi­ta­maan osan pe­rin­tei­ses­ti tilaa­jan vas­tuul­le luet­ta­vis­ta töistä ja velvol­lisuuk­sis­ta. Huomioim­me mah­dol­liset haas­teet jo ai­kai­ses­sa vai­hees­sa ja sisäl­lytämme ne bud­je­toin­tiin, jotta asiak­kaamme vält­tyy yl­lätyksiltä pro­jek­­tin ede­tes­sä. Me uskom­me, että budjetin tulee olla uskot­tavasti toteut­tam­is­kel­poi­nen, mutta samal­la tarpeeksi haastava. Me haas­tamme itse­äm­me jo­kai­ses­sa hank­kees­sa ta­voit­­tee­na yhä tehok­kaampi Suvic – se tekee meistä proj­ektin­hal­linnan osaajan.

Suvic on osa Dovre Groupia

Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Groupin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö, Konsultointi ja Uusiutuva energia. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii yli 800 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V).
Verkkosivut: www.dovregroup.com

Yhteydenotto
Suvicilla olemme ylpeitä asiantuntemuksestamme sekä ammattitaidostamme energia- ja teollisuusrakentamisen hankkeissa. Vuosien kokemuksella ja sitoutumisella huippuosaamiseen toimitamme korkealaatuisia palveluja ja pyrimme ylittämään asiakkaidemme odotukset. Panostamme asiakastyytyväisyyteen avoimen kommunikaation avulla ja se tekee meistä luotettavan kumppanin alalla.

Elektroniikkatie 14
90590 Oulu, Finland
+358 20 741 8840

Laskutus

Pyydämme toimittamaan laskut ensisijaisesti verkkolaskuna. 
Laskulla tulee olla viitteenä ilmoittamamme työmaanumero ja littera. Lasku tulee osoittaa jokaiselle työmaalle erikseen.
Sovellamme rakennuspalveluiden ostossa käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta.

Verkkopalvelutunnus: 003728198741
Välittäjä:003721291126 (Maventa)
Sähköpostitse: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Postitse: 
Suvic Oy
28198741
PL 100
80020 Kollektor Scan

Pyydämme toimittamaan laskut ensisijaisesti verkkolaskuna. 
Laskulla tulee olla viitteenä ilmoittamamme työmaanumero ja littera.
Lasku tulee osoittaa jokaiselle työmaalle erikseen.

Sovellamme rakennuspalveluiden ostossa käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta.

Verkkopalvelutunnus: 003728198741
Välittäjä: 003721291126 (Maventa)
Sähköpostitse: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Postitse: 
Suvic Oy
28198741
PL 100
80020 Kollektor Scan