Skip to main content

Perehdy projekteihimme


Jaa tämä sivu

Nopeaa kasvua

Suvic toimii Suomes­sa maan­laa­jui­ses­ti. Kas­vu­mah­dol­li­suuk­sia hae­taan Suo­men li­säk­si ak­tii­vi­ses­ti Poh­jois­mai­sil­ta mark­ki­noil­ta pi­tä­en mah­dol­li­suu­det avoin­na myös muu­al­le Eu­roop­paan.
Nuo­res­ta iäs­tään huo­li­mat­ta yri­tys on koon­nut osaa­mis­port­fo­li­oon­sa va­kuut­ta­van pa­ke­tin ener­gi­a­ra­ken­ta­mi­sen sa­ral­ta: pel­käs­tään tuu­li­voi­man pa­ris­ta ko­ke­mus­ta löy­tyy esi­mer­kik­si pa­rin vuo­si­kym­me­nen ver­ran. Ko­ke­mus­ta löy­tyy niin ra­ken­ne­suun­nit­te­lun, säh­kö­verk­ko­jen, bud­jet­ti­las­ken­nan, ma­te­ri­aali- ja ali­han­kin­nan kuin ra­ken­nus­lii­ke­toi­min­nan osal­ta.

Käynnissä olevat hankkeet

Kirkkonummen datakeskusalueen hukkalämpölaitos Kirkkonummen datakeskusalueen hukkalämpölaitos

Kirkkonummen datakeskusalueen hukkalämpölaitos

Fortum Power and Heat Oy
Valmistuminen: 2025

Hankkeessa pääurakoitsijana toimivan Työyhteenliittymä Tricon-Suvicin osuus urakasta käsittää lämmöntalteenottolaitoksen, lämpöakun perustusten ja pumppaamon rakentamisen. Työn tilaajana toimii Fortum Power and Heat Oy ja lämpöakku toimii Fortumin kaukolämmön puskurivarastona. Työt alkavat syksyllä 2023 kestäen vuoden 2025 lopulle asti.

Sandbackan tuulipuisto Uusikaarlepyy ja Vöyri Sandbackan tuulipuisto Uusikaarlepyy ja Vöyri

Sandbackan tuulipuisto Uusikaarlepyy ja Vöyri

Prime Capital
Valmistuminen: 2023-2024

Sandbackan tuulipuistoon rakennetaan infra 14 tuulivoimalalle. Työ käsittää myös voimaloiden perustusten ja sisäverkon rakentamisen. Pinta-alaltaan Sandbackan tuulipuisto on noin 680 hehtaaria ja sen kokonaiskapasiteetti on noin 92 MW

Lappfjärdin tuulipuiston laajennus Kristiinankaupunki Lappfjärdin tuulipuiston laajennus Kristiinankaupunki

Lappfjärdin tuulipuiston laajennus Kristiinankaupunki

Prime Capital
Valmistuminen: 2023

Suvic rakentaa Lappfjärdin tuulipuiston laajennusosan perustukset ja sisäverkon. Laajennusosan tuotantokapasiteetti on 58 MW, joka nostaa tuulipuiston kokonaiskapasiteetin 250 MW:iin. Maaperä mahdollistaa laajennusosan kaikkien perustuksien rakentamisen kallioankkuriperustuksina.

Isokangas-Palokangas -tuulipuistot Isokangas-Palokangas -tuulipuistot

Isokangas-Palokangas -tuulipuistot

Exilion Tuuli
Valmistuminen: 2023

Suvic toteuttaa Isokangas-Palokangas tuulipuistoihin Iihin perustusurakan. Toteutukseen kuuluu 17 perustusta, joista 16 tehdään kallioankkuriperustuksena ja 1 gravitaatioperustuksena. Puistokokonaisuuden arvioitu vuosituotanto tulee olemaan noin 320 000 MWh.

Viiatin tuulipuistot Viiatin tuulipuistot

Viiatin tuulipuistot

Valrea
Valmistuminen: 2023-2024

Suvic toimii pääurakoitsijana Kurikassa Kalistannevan ja Matkussaaren tuulipuistoissa. Projektit ovat erillisiä kokonaisuuksia, joista Kalistannevan tuulipuistoon kuuluu 30 voimalaa ja Matkussaaren tuulipuistoon 27 voimalaa. Urakoihin kuuluu myös nostokenttien sekä teiden rakentaminen ja kunnostaminen, sähköaseman kokonaisuus ja sisäverkon kaapelointi. Tuulipuistojen yhteisteho on 313,5 MW.

Lakari aurinkovoimala Lakari aurinkovoimala

Lakari aurinkovoimala

CPC Finland
Valmistuminen: 2023-2024

Suvic rakentaa Raumalle Lakariin 32 MW aurinkovoimalan Solar+ konseptilla, jonka tuotannon arvioidaan olevan 32 000 MWh vuodessa. Pinta-alaltaan puisto on noin 40 hehtaaria ja sen arvioidaan olevan tuotannossa 2024 alkupuolella.

Päättyneet hankkeet

Merkkikallion tuulipuisto Vaasa

OX2
Valmistuminen: 2022

Suvic vastasi Merkkikallion tuulivoimapuiston infra- ja perustustöistä. 5,5 MW nimellistehoisia voimaloita alueelle nousi 15 kappaletta. Kyseisten voimaloiden siipi käy korkeimmillaan 240 metrissä. Tietä alueelle tehtiin noin 10 km ja kaapelia puiston alueelle tuli noin 25 km.

Puutikankankaan tuulipuisto

OX2
Valmistuminen: 2022

Sieviin Puutikankankaan tuulivoimapuistoon rakentui 8 kappaletta kokonaiskorkeudeltaan 240 m tuulivoimaloita, joiden yhteistehoksi on 44 MW. Suvic vastasi hankkeen infran rakentamisesta, joka sisälsi tuulipuiston tiestön, nostokentät, perustukset sekä kaapeloinnin. Suvic vastasi myös näiden kokonaisuuksien suunnittelusta.

Torvenkylän tuulipuisto Kalajoki

Eneriequelle Gmbh
Valmistuminen: 2022

Projekti sisälsi Suvicin osalta koko infrarakentamisen. Alueella sijaitsee 7 kappaletta voimaloita, joiden kokonaisteho on yhteensä noin 40 MW. Voimaloille rakennettiin tavallisesta poiketen perustuksen päälle myös betoniset, yli 8 metrin korotukset parantamaan puiston tuotantoa.

Metsälamminkankaan tuulipuisto Vaala

OX2
Valmistuminen: 2021

Suvic toteutti Vaalaan Pohjois-Pohjamaalle rakennetun tuulipuiston maanrakennustyöt, perustukset ja puiston sisäisen kaapeloinnin. Kyseessä oli valmistuessaan Suomen kolmanneksi suurin tuulipuisto ja se käsittää 24 voimalaa.

Karhunnevankankaan tuulipuisto Pyhäjoki

wpd Finland
Valmistuminen: 2021

Suvic toteutti Karhunnevankankaan tuulipuiston perustusurakan. Urakkaan kuului 33 perustusta, joista 23 kappaletta toteutettiin kallioankkuriperustuksina ja 10 gravitaatio- ja paaluperustuksina.

Lakiakangas 3 -tuulipuisto Isojoki

CPC Finland | Helen
Valmistuminen: 2021

Hanke käsitti Suvic Oy:n osalta tuulivoimaloiden perustusten ja sisäverkon suunnittelun toteutuksineen. Tuulipuistoon nousi 20 kpl 4,3 MW tuulivoimalaa, joiden kokonaistehoksi muodostuu 86 MW.

 • OX2

  Suvic on mukanam­me ra­ken­ta­mas­sa tuu­li­puis­toa, joka koos­tuu kah­des­ta koh­tees­ta toi­sen si­jai­tes­sa Långmos­sa ja toi­sen Ri­bäckenis­sä. Han­ke kä­sit­tää Suvicin osal­ta infran ra­ken­ta­mi­sen tuu­li­puis­toon, jo­hon nou­see 12 tuu­li­voi­ma­laa ja jon­ka ko­ko­nais­teho on 52,5 MW. ”

  Suvic vas­taa KVR- eli koko­nais­vastuu-urak­kana koko tuu­li­puis­ton inf­ras­ta si­säl­tä­en maa­raken­nus­työt, perus­tuk­set, säh­kö­ver­kon, tieto­lii­ken­ne­­ver­kon ja säh­kö­ase­man. Ky­sees­sä on siten laaja koko­nai­suus. Olem­me tyy­ty­väi­siä yh­teis­työ­mal­liin ja luo­tam­me Suvicin am­mat­ti­tai­toon saa­da työt teh­tyä so­vi­tus­ti.”

  Pasi Tammivaara, projektijohtaja, OX2
 • Fortum Power and Heat Oy

  Kivenlahteen ra­ken­tuu 2020 men­nes­sä uusi bio­läm­pö­lai­tok­sem­me, joka kor­vaa van­han hii­li­läm­pö­kat­ti­lan Suo­men­ojal­ta. Lai­tok­sen ra­ken­ta­mi­nen on mer­kit­tä­vä askel kohti Es­poon hii­li­neut­raa­lia kau­ko­läm­mön tuo­tan­toa. Uusi läm­pö­lai­tos si­joit­tuu Ki­ven­lah­den nykyiselle lai­tos­alu­eel­le, jos­sa tuo­te­taan kau­ko­läm­pö­ä jo nyt kah­del­la puu­pel­let­ti­kat­tilal­la.”

  Suvic toi­mii hank­kees­sa pro­jek­tin­joh­to­urak­ka-mal­lil­la. Ke­hi­täm­me yh­des­sä lai­tok­ses­ta kon­sep­tia, jo­ta voi­sim­me tois­taa myös muis­sa koh­teis­sa.”

  Olli Heinonen, Projektipäällikkö, Fortum Power and Heat Oy

  Elektroniikkatie 14
  90590 Oulu, Finland
  +358 20 741 8840

  Laskutus

  Pyydämme toimittamaan laskut ensisijaisesti verkkolaskuna. 
  Laskulla tulee olla viitteenä ilmoittamamme työmaanumero ja littera. Lasku tulee osoittaa jokaiselle työmaalle erikseen.
  Sovellamme rakennuspalveluiden ostossa käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta.

  Verkkopalvelutunnus: 003728198741
  Välittäjä:003721291126 (Maventa)
  Sähköpostitse: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

  Postitse: 
  Suvic Oy
  28198741
  PL 100
  80020 Kollektor Scan

  Pyydämme toimittamaan laskut ensisijaisesti verkkolaskuna. 
  Laskulla tulee olla viitteenä ilmoittamamme työmaanumero ja littera.
  Lasku tulee osoittaa jokaiselle työmaalle erikseen.

  Sovellamme rakennuspalveluiden ostossa käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta.

  Verkkopalvelutunnus: 003728198741
  Välittäjä: 003721291126 (Maventa)
  Sähköpostitse: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

  Postitse: 
  Suvic Oy
  28198741
  PL 100
  80020 Kollektor Scan