Konsultointi

Tuotamme tuulivoimaan liittyen mo­nen­lai­sia kon­sul­toin­ti­pal­ve­lu­ja aina pää­suun­nit­te­lus­ta ja pro­jek­tin­joh­dos­ta kol­man­nen osapuolen suun­ni­tel­mi­en tar­kas­ta­mi­seen. Kon­sul­toin­nin kaut­ta asia­kas saa käyt­töön­sä am­mat­ti­tai­toa jous­ta­vas­ti, tar­peen mu­kaan.

Konsul­tointi­palvelut

  • Työ­maa­­toi­min­tojen koor­di­­nointi ja seu­ranta
  • Projektin­johto
  • Pää­suunnit­teli­­ja­na toi­mi­­mi­nen
  • Työ­­turval­li­suus­koor­di­naat­torin teh­tävät
  • Budjetti­laskelmat tapaus­kohtaisesti
  • Kolmannen osapuolen suun­nitel­mi­en tar­kas­tuk­set